สาระธรรม

พระทัพพมัลลบุตร

พระทัพพมัลลบุตร เด็กน้อยจากเชิงตะกอน ผู้บรรลุธรรม
            ท่านพระทัพพมัลลบุตร เป็นพระราชโอรสของพระอัครมเหสีของพระเจ้ามัลละ ที่กล่าวว่าท่านเป็นเด็กน้อยจากเชิงตะกอนเพราะขณะที่ท่านยังอยู่ในครรภ์ก็มีเหตุให้พระมารดาสิ้นพระชนม์ลง ครั้นพอถึงวันที่นำร่างของพระมารดาขึ้นสู่เชิงตะกอนก็ปรากฏว่าร่างของท่านได้ออกมาจากร่างอันไร้วิญญาณของพระมารดา!
            ที่เป็นเช่นนี้เพราะกุศลเหตุที่ท่านทัพพมัลบุตรได้สั่งสมมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วนั้น ทำให้ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้าย เป็นชาติที่ท่านจะได้บรรลุอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ ท่านจึงไม่มีทางที่จะได้รับอันตรายถึงชีวิต เมื่อท่านออกมาจากร่างของพระมารดา ก็ตกลงไปที่กองไม้ จึงได้นามว่า ทัพพะนั่นเอง  หลังจากนั้นท่านก็ได้อยู่ในความดูแลของท่านยายเรื่อยมา จนเมื่อท่านมีอายุได้ 7 ขวบ พระบรมศาสดาทรงจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ และประทับอยู่ในอนุปิวัมพวัน แค่เพียงทัพพมัลลบุตรกุมารได้เห็นพระศาสดาเท่านั้นก็บังเกิดความเลื่อมใส อยากบวช จึงขออนุญาตจากท่านยาย ซึ่งท่านอนุญาตด้วยความยินดี
            เมื่อพระศาสดาทรงทราบความก็ตรัสให้ภิกษุรูปหนึ่งบรรพชาให้ พระเถระได้บอก  ตจปัญจกัมมัฏฐานแก่ทัพพมัลลบุตร ในขณะที่พระเถระปลงผมปอยแรก ท่านก็บรรลุโสดาปัตติผล เมื่อปลงผมปอยที่สองก็บรรลุสกทาคามิผล และเมื่อปลงผมปอยที่สามก็บรรลุอนาคามิผล และเมื่อเสร็จการปลงผมท่านก็บรรลุอรหัตตผล พร้อมด้วย วิชชา 3 ปฏิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 และโลกุตรธรรม 9
            เมื่อบรรลุอรหัตตผลจบกิจที่ควรทำแล้ว พระทัพพมัลบุตรก็พิจารณาว่ายังมีกิจใดที่ควรทำอีก ครั้นเมื่อพบเห็นว่าเวลามีภิกษุมาเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่มีใครช่วยจัดแจงเรื่องเสนาสนะและแจกภัตตาหาร ท่านจึงได้กราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบว่าปรารถนาจะทำหน้าที่นี้ พระองค์จึงให้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่จัดแจกภัตตาหารและจัดแจงเสนาสนะของสงฆ์ ซึ่งท่านทำหน้าที่นี้ได้อย่างชาญฉลาด ในที่สุดท่านจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ด้านการจัดแจงเสนาสนะ
  
               ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์