สาระธรรม

เป้าหมายของการปฏิบัติ
     


           เรื่องความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราศึกษา เราฟังมาก ๆ ก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันดี  ปัญหามีอยู่เพียงว่า เราจะฝึกให้ได้ผลอย่างนั้นได้อย่างไร แม้เราจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติ ก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถ  รับประโยชน์จากการปฏิบัติได้ทันที และประโยชน์ที่จะได้รับต้องอยู่ที่การฝึกฝนอบรบปฏิบัติให้มาก ๆ ให้ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป ตรงนี้จึงอยู่ที่ความพากเพียร
     
         เป้าหมายของการปฏิบัติคือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลส  ให้กิเลสอันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง  เป็นต้น หมดไปจากจิตใจของเรา  ฉะนั้น เราก็ต้องมาวัดผลกันโดยดูที่ผล ดูที่เป้าหมายของการปฏิบัติ  ดูความสะอาด ความบริสุทธิ์ในจิตใจของเราว่ากิเลสที่เคยมีอยู่นี้เบาบางลงไปหรือไม่ โลภะ โทสะ โมหะ  ในใจของเรานั้น ลดลงไปได้บ้างไหม  ถ้าหากเบาบางลงไป ก็แสดงว่า การปฏิบัตินั้นมีความก้าวหน้า  แต่ถ้ากิเลสยังมีเท่าเดิม หรืออาจจะมากขึ้น ก็แสดงว่า  การปฏิบัตินั้นยังไม่เจริญ ยังไม่ก้าวหน้า
     
          แต่ละคนก็ต้องวัดผลด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครที่จะตัดสินให้  ไม่มีใครจะมาประกาศให้เราต้องตัดสินด้วยตัวเราเองด้วยความยุติธรรม  ดูว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้แตกต่างกันอย่างไร  จิตใจของเราลดละ สละคลายลงไปได้แค่ไหน  ความยึดมั่นถือมั่น น้อยลงไปได้บ้างหรือไม่เราต้องทบทวนดู
              
                ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่าน  เทอญ
 
                       พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรังสี)
           จากหนังสือ “ธรรมะแห่งความดับทุกข์ ดูความปรุงแต่ง”

            ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์