สาระธรรม

คุณลักษณะของโสดาบันเหล่าโสดาบันย่อมมีลักษณะเกิดขึ้นได้เอง ๑๑ ข้อ คือ

๑. ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง 
๒. ไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย
๓. ไม่มีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม
๔. ไม่มีความตระหนี่
๕. ไม่มีความอิจฉาริษยา
๖. ไม่มีกามราคะชนิดรุนแรง
๗. ไม่มีความโกรธชนิดรุนแรง
๘. ไม่มีความลบหลู่ โอ้อวด มารยาสาไถย
๙. ไม่มีความถือตน
๑๐. ไม่มีอคติ ๔ มีความยุติธรรมประจำใจ ประกอบด้วย

-  ฉันทาคติ หมายถึง ความลำเอียงเพราะรัก เพราะชอบเป็นพิเศษ
-  โทสาคติ หมายถึง ความลำเอียงเพราะชัง เพราะความเกลียดชัง ความไม่ชอบ
-  ภยาคติ หมายถึง ความลำเอียงเพราะกลัวหรือเกรงใจ
-  โมหาคติ หมายถึง ความลำเอียงเพราะไม่รู้

๑๑. มีศีลบริสุทธิ์ ถ้าเป็นฆราวาส จะมีศีล ๕ เป็นนิจศีลตลอดชีวิต
ลักษณะของโสดาบัน ๑๑ ข้อนี้ เขาเกิดของเขาเอง ไม่ต้องนั่งคิด นั่งนึก นั่งตรึกตรองหรือข่มจิตให้เกิด เขาจะเกิดเองอย่างอัตโนมัติ โยคีผู้ปฏิบัติก็รู้สึกอัศจรรย์ใจ
 
              พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.(หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท)
                           เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

            ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์