สาระธรรม

ปฏิบัติธรรมมุ่งให้เราหลุดพ้นจากวัฏจักร


 
   เมื่อใดก็ตามที่เราจะปฏิบัติธรรม เราจะต้องมุ่งให้การปฏิบัติธรรมของเราเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งปณิธานไว้ว่า  เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เพื่อให้พ้นจากวัฏจักร เพื่อตัดกระแสของวัฏจักร
ด้วยเหตุนี้ เบื้องแรกของการประพฤติปฏิบัติธรรม เราจะต้องตั้งใจให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้ กิเลสอื่น ๆ จะค่อย ๆ ถอยหลังไป แต่หากเราไปปรารถนาอย่างโน้นอย่างนี้เสียแล้ว กิเลสกลับจะวิ่งนำหน้ามาเลย ที่เราปฏิบัติอยู่ก็
จะมิใช่เพื่อพ้นจากวัฏจักร แต่กลายเป็นปฏิบัติธรรมเพื่อลาภสักการะหรืออย่างอื่น 
  
    ทำความดีเพื่อความดี  การบำเพ็ญบารมีอย่างยากลำบากนี้มิได้ทรงทำเพื่อพระองค์เอง แต่ทรงปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัฏจักร ทรงสร้างความดีเพื่อพวกเขาแท้ ๆ แต่พวกเขากลับไม่เห็นดีเห็นชอบด้วย
ดังนั้น เวลาที่เราทำความดีอย่างใดก็ตาม จงตั้งใจว่าจะทำความดีเพื่อความดี  จะได้ไม่หวั่นไหว ถ้าเราทำความดีเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ หากผลลัพธ์ออกมาไม่สมกับที่เราคาดหวังไว้  เราก็จะไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจ 
    หากเราตั้งใจไว้ให้ถูกต้องว่าจะทำความดีเพื่อความดี เราจะไม่หวั่นไหว เราจะไปได้สบาย  ทำได้สบาย เผชิญอุปสรรคใด ๆ ก็จะไม่ท้อถอย

                                      พระครูภาวนาสมณวัตร วิ (ประจาก สิริวัณโณ)
                               
                                 หนังสือพระพุทธเจ้าองค์จริง  พระพุทธเจ้าองค์แทน 
           
                             ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์