สาระธรรม

อาฏานาฏิยปริตร
 
 
         ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ผู้ทรงแสวงหาพระธรรมยิ่งใหญ่ ซึ่งทรงอุบัติมาแล้ว 28 พระองค์

         พระพุทธเจ้าเหล่านี้ทุกพระองค์นั้น  มีพระรัศมีงามแผ่ออกโดยรอบ เป็นพระมุนีผู้ประเสริฐ เป็นพระสัพพัญญู ผู้สิ้นอาสวะแล้ว เป็นผู้ชนะมาร  ทรงมีพระรัศมีมาก มีเดชมาก มีปัญญามาก มีกำลังมาก มีความกรุณามาก เป็นนักปราชญ์ ทรงนำความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งปวง  ทรงเป็นที่เกาะ เป็นที่พึ่งและเป็นที่ยืน เป็นที่คุ้มครอง เป็นที่หลบเร้นจากภัย เป็นทางดำเนิน  เป็นพวกพ้อง เป็นที่คลายใจอันยิ่งใหญ่ เป็นสรณะของสัตว์ทั้งหลาย  และเป็นผู้ทรงแสวงหาประโยชน์เกิ้อกูลแก่สรรพสัตว์ 

         พระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์นั้น ทรงเป็นผู้นำทางของสัตว์ในโลกนี้ รวมทั้งเทวโลกด้วย ข้าพเจ้าขอกราบพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นด้วยเศียรเกล้า  และข้าพเจ้าขอกราบพระตถาคตเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษสูงสุด ด้วยวาจาและใจ ทั้งในเวลานอน ในเวลานั่ง ในเวลายืน อีกทั้งในเวลาเดินตลอดกาลทุกเมื่อ 

         ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้ทรงสร้างสันติ จงทรงคุ้มครองรักษาท่านให้อยู่ด้วยความสุขทุกเมื่อเถิด ท่านผู้ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงคุ้มครองรักษาแล้วเป็นผู้สงบ และพ้นแล้วจากภัยทั้งปวง ขอท่านจงผ่านพ้นจากโรคทั้งปวง ปราศจากความเดือดร้อนทุกอย่างล่วงพ้นเวรทั้งปวงและดับทุกข์เสียเถิด

         ด้วยสัจจะ ด้วยศีลและด้วยกำลังแรงแห่งขันติและเมตตา ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น ขอให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้เหล่านั้นจงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรคและด้วยความสุขเถิด  พวกภูตคือคนธรรพ์ ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มาก มีอยูในทิศาภาคด้านบูรพา แม้พวกภูตทั้งหลายเหล่านั้น ก็จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรคและด้วยความสุขเถิด  พวกยักษ์ทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในทิศาภาคด้านอุดร แม้พวกยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้น ก็จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรคและด้วยความสุขเถิด ท้าวธตรฐ อยู่ประจำทิศบูรพา ท้าววิรูฬ อยู่ประจำทิศทักษิณ ท้าววิรูปักษ์ อยู่ประจำทิศปัศจิม ท้าวกุเวร อยู่ประจำทิศอุดร มหาราชทั้ง 4 เหล่านั้น เป็นท้าวโลกบาล เป็นผู้มียศแม้มหาราชทั้ง 4 นั้น ก็จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรค และด้วยความสุขเถิด

        ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยกล่าวสัจจะนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน  รัตนะใด ๆ มากมายหลายอย่างต่างชนิด มีอยู่ในโลกรัตนะเสมอด้วย พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หามีไม่ เพราะเหตุนั้น ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน  เพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะ ซึ่งเป็นโอสถประเสริฐเยี่ยมยอดผู้ทรงเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า ขอให้อุปัททวะทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่าน จงสงบโดยสวัสดีเถิด  เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ ซึ่งเป็นโอสถประเสริฐเยี่ยมยอดเป็นเครื่องระงับความเร่าร้อน ด้วยเดชแห่งพระธรรม ขอให้อุปัททวะทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป  ขอให้ภัยทั้งหลายของท่านจงสงบโดยสวัสดีเถิด  เพราะทำความเคารพพระสังฆรัตนะ ซึ่งเป็นโอสถประเสริฐเยี่ยมยอดผู้ควรแก่ของที่เขานำมาสักการะ ผู้ควรแก่การต้อนรับ ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์ขอให้อุปัททวะทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอให้โรคทั้งหลายของท่านจงสงบโดยสวัสดีเถิด

        ขอเสนียดจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป ขอโรคทั้งปวงจงพินาศไป ขออย่ามีอันตรายแก่ท่าน ขอให้ท่านจงมีความสุข ขอจงมีอายุยืน   ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่นรชนผู้มีนิสัยกราบไหว้ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

             คำแปลและที่มา ( โดยศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์  วรรณปก  ราชบัณฑิต )
 
                       ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์