สาระธรรม

ทุกข์เพราะอะไร


              ทุกข์เพราะอะไรท่านว่า ทุกข์เพราะคิดผิด พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนว่าต้องเชื่อตามที่พระพุทธองค์สอน  แต่พระพุทธองค์ท่านชวนให้เราคิดว่าตรงกับประสบการณ์ของเราหรือไม่ พระพุทธองค์ตรัสว่าความทุกข์ทางกายนี้เป็นของธรรมชาติ ยิ่งแก่ก็ยิ่งลำบากธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้น ส่วนเรื่องทางใจถ้าเราทุกข์เรียกว่าไม่รู้เท่าทันจิตใจ ทุกครั้งที่รู้สึกจิตใจเศร้าหมองว้าวุ้นขุ่นมัว แสดงว่าตัณหาเกิดขึ้นแล้ว ต้องไปดูตรงจุดนั้นแล้วแก้ตรงจุดนั้น  ถ้าพูดว่าทุกข์เพราะคนนั้น ทุกข์เพราะเขาพูดอย่างนั้น มันไม่ใช่ทุกข์เพราะคำพูดของเขา คำพูดของเขาเป็นแค่เสียงมาสัมผัสที่หูทุกข์ของเราคือไม่พอใจ "เขาไม่น่าจะพูดอย่างนั้น" "เขาไม่น่าจะ"...คือเราทุกข์  กับคำว่า "น่าจะ...ไม่น่าจะ" ไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวเรา คนอื่นอาจทำร้ายร่างกายเราได้แต่ทางจิตใจนั้นไม่มีทาง เพราะจิตใจจะเป็นทุกข์ก็เพราะตัณหาเท่านั้น 

             นี่คือคำสอนของพระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้พิจารณาความทุกข์ในชีวิตของตัวเราเองว่า เป็นเพราะตัณหาหรือเป็นเพราะอะไร ศึกษาในจุดที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้น

                                                                  พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ

                                             ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์