สาระธรรม

ประมวลธรรม ๘


เมื่อบุคคลใดปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ ความปราถนาที่ยิ่งใหญ่นั้นจะสำเร็จได้ ก็จากการประมวลธรรมทั้ง ๘ ประการ

.ความเป็นมนุษย์  ผู้ปรารถนาต้องดำรงอยู่ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์เท่านั้น ความปรารถนาของนาค ครุฑ เทวดา หรือแม้แต่ท้าวสักกะย่อมไม่สำเร็จได้
๒.ความถึงพร้อมด้วยเพศ  ผู้ปรารถนาต้องดำรงอยู่ในเพศบุรุษเท่านั้น ความปราถนาของหญิงหรือบัณเฑาะ (กะเทย) และ
อุภโตพยัญชนกะ  (คนสองเพศ) ย่อมไม่สำเร้จ
๓.สมบูรณ์ด้วยเหตุ  ผู้ปรารถนาต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แม้ในอัตภาพนั้นเท่านั้น จึงจะสำเร็จได้
.การเห็นพระศาสดา  ผู้นั้นต้องปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่เท่านั้น หากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว หรือ หากตั้งปรารถนาในที่ใกล้เจดีย์หรือที่โคนต้นโพธิ์ย่อมไม่สำเร็จ
๕.การบรรพชา  ความปราถนาของผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตเท่านั้น จึงจะสำเร็จ ผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์ย่อมไม่สำเร็จ
.ความสมบูรณ์ด้วยคุณ  แม้เป็นบรรพชิต ความปรารถนาของผู้ที่ได้อภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ เท่านั้น จึงจะสำเร็จ
๗.การกระทำที่ยิ่งใหญ่  ความปราถนาของผู้ที่ถึงพร้อมด้วยการกระทำที่วิเศษยิ่ง คือ ได้บริจาคชีวิตของตนถวายแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น จึงจะสำเร็จ ความปรารถนของผู้อื่นนอกจากนี้ ย่อมไม่สำเร็จ
.ความพอใจ  ผู้นั้นจะต้องมีฉันทะ อุตสาหะ ความเพียร พยายามและการแสวงหาอันยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่ธรรม ที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้า ความปราถนานั้นจึงจะสำเร็จ
 
         จากหนังสือ พระพุทธคุณ แสงทองส่องชีวิต 
                  อาจารย์มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์