สาระธรรม

ธรรมะประดับใจ


 
      ความลืมกับปล่อยวางไม่เหมือนกัน พระพุทธองค์ไม่ทรงสอนให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ทรงสอนให้มีสติที่ควรจำ คือจำในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ที่ไม่เป็นกิเลส แต่ทรงสอนให้ลืมสิ่งที่เป็นกิเลส ที่ก่อให้เกิดโทษทุกข์ ทุกอย่างไม่มียกเว้นว่าให้อาลัยอดีตเรื่องนี้
เพราะมีความสำคัญเป็นพิเศษอดีตที่เป็นทุกข์ เป็นกิเลสทุกอย่าง ต้องลืมให้หมดปล่อยวางให้หมด
            
          (จากบทพระนิพนธ์เรื่อง ธรรมะประดับใจ)
                    สมเด็จพระญาณสังวร
       สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์