สาระธรรม

ความคิด.....เธอจงระวังความคิดของเธอ....
เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ
.....เธอจงระวังความประพฤติของเธอ....
เพราะความประพฤติของเธอ จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ
.....เธอจงระวังความเคยชินของเธอ....
เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ
.....เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ....
เพราะอุปนิสัยของเธอ...จะกำหนด ชะตาชีวิตของเธอ " ชั่วชีวิต "

                  หลวงพ่อชา  สุภัทโท
   ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์