สาระธรรม

จิตใจที่เข้มแข็ง


พ่อทรงสอนให้เรามี...จิตใจที่เข้มแข็ง...
" ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ 
ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง  ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ "
              พระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
    วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์