สาระธรรม

เมื่อเห็นถูก จึงถูกธรรม                    " เวทนาของใจที่พระพุทธเจ้าทรงหมายถึง
                      ก็คือเวทนาทางใจ ที่สุขทุกข์เพื่อให้ปล่อย
                      วางเวทนา มีสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่ยึดแล้ว มีทุกข์
                      เกิดขึ้นมาก็ไม่ยึดแล้ว หรือว่าอาการเฉย ๆ 
                      เกิดขึ้นมาก็ไม่ยึดแล้ว"

                        พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
-->