สาระธรรม

การรักษาศีล


                 
                 มนุษย์ หมายถึงผู้มีจิตใจสูงซึ่งจะต้องมีศีล 5 เป็นเครื่องรองรับ หากศีลข้อใดข้อหนึ่งรักษาไม่ได้ ความเป็นผู้มีจิตใจสูงก็พลอยมัวหมองไปด้วย จึงเป็นได้แค่คน และหากเป็นคนที่ไม่มีศีลเลย ความเป็นคนก็หมดไป ส่งผลให้มีสภาวะจิตไม่ต่างอะไรกับสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ดังคำที่กล่าวว่า ตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเปรต (มนุสสเปโต ) หรือ ตัวเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน (มนุสสดิรัจฉาโน ) เป็นต้น
             
                ศีล 5 มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนในสังคมเบียดเบียนกัน อันที่จริงแล้วไม่มีใครอยากให้ผู้อื่นมาทำร้ายร่างกายตน หรือฆ่าตน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ ศีลข้อ 1 ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ รวมถึงคนด้วย อันหมายถึง การฆ่าโดยมีการไตร่ตรองวางแผนไว้ก่อนและจงใจที่จะฆ่า หาอาวุธที่จะใช้ประหารและลงมือด้วยใจอำมหิต เป็นเหตุให้คนหรือสัตว์นั้นถึงแก่ความตาย การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ฆ่า มีอายุสั้น
                 ทรัพย์สมบัติที่แต่ละคนนำมาเลี้ยงดูชีวิตนั้นหามาด้วยความเหนื่อยยาก  จึงไม่ต้องการให้ใครมาโกงลักขโมยหรือมาทำลายทรัพย์สินของเรา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ ศีลข้อ 2 ห้ามมิให้ลักทรัพย์อันมีความหมายรวมถึงการฉ้อโกง คอรัปชั่น หลอกลวงเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม เมื่อเจ้าของเขาไม่ยินดีที่จะให้ก็ถือเป็นการเบียดเบียนให้เจ้าของทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น วิบากกรรมจากการผิดศีลดังกล่าวส่งผลให้ทรัพย์ของตนวิบัติไปด้วยประการต่างๆ เช่น ถูกเขาโกง ถูกผู้ร้ายมาปล้นหรือลักขโมย ถูกไฟไหม้ เป็นต้น
                  เมื่อมีคู่ครอง เราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ชีวิตคู่ของเราดำเนินไปด้วยความราบรื่นยืนยาว เพื่อสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงไม่ต้องการให้ใครมาล่วงละเมิดทางเพศในคู่ครองของตน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ ศีลข้อ 3 ห้ามมิให้ประพฤติผิดทางกามล่วงละเมิดทางเพศในคู่ครองของผู้อื่น วิบากกรรมจากการผิดศีลข้อนี้อาจทำให้ถูกเขาข่มขืน เป็นคนสำส่อนทางเพศ เป็นคนขายบริการทางเพศ คู่ครองนอกใจ มีใจวิปริตทางเพศ
                     มนุษย์เราต่างไม่ต้องการให้ใครมาโกหกหลอกลวง ใส่ร้ายตลอดจนใช้วาจาประทุษร้ายทำลายเรา ให้ได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ ศีลข้อ 4 ห้ามมิให้กล่าวคำเท็จ พูดโกหกวิบากกรรมจากการผิดศีลข้อนี้จะถูกผู้อื่นโกหก หลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสี ด่าทอส่อเสียดทำให้ได้รับความทุกข์ใจ นอกจากนี้ยังส่งผลให้คำพูดของเราไม่ได้รับความเชื่อถืออีกด้วย
                     การเสพสุราและสิ่งเสพติดให้โทษ เป็นเหตุให้ผู้เสพขาดสติตั้งอยู่ในความประมาท ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นำไปสู่การทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน นอกจากนี้ผู้ติดยาเสพติดมักจะมีพฤติกรรมลักขโมยชิงทรัพย์ของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ ศีลข้อ 5 ห้ามมิให้เสพสุรายาเสพติดให้โทษ   วิบากกรรมของการผิดศีลข้อนี้ทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาทึบ ขาดสติ มีสุขภาพไม่ดี เป็นโรคร้ายแรงที่รักษายาก ได้รับความทุกข์ทรมาน 
                  วิบากกรรมจากการผิดศีลทั้ง5 ข้ออาจเป็นเพราะผลของกรรมที่ได้ทำไว้ในชาตินี้ หรือหากชาตินี้ไม่ได้ทำก็เป็นเพราะผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติส่งมา การผิดศีลเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิต  อานิสงส์ของศีลจะช่วยให้ได้มนุษย์สมบัติคือ ได้เกิดเป็นมนุษย์ มีร่างกายสมประกอบ ไม่พิการ มีอายุยืน หากตอนจะตายกุศลกรรมยังส่งผลให้จิตใจผ่องใส ตายไปย่อมมีโอกาสเกิดบนสวรรค์ มีอายุยืนยาว และมีความสุข
                  นอกจากนี้ศีลยังเป็นพื้นฐานให้เข้าสู่อริยมรรค อริยผล เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนในศีล ขอให้ตระหนักไว้ว่า ความเดือดเนื้อร้อนใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ส่วนใหญ่มาจากวิบากกรรมของการผิดศีลที่เราได้ทำไว้ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ 
                                                     
                                                รักษาศีลเสียแต่วันนี้ ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

                                                                                       
                                                             ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้อ่านทุกท่านเทอญ
                                                                       
                                                พระชาญชัย  อธิปญฺโญ (วัดตาดน้ำพุ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 )

                                                     ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์