สาระธรรม

พึ่งใส่ใจกับการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด


หนึ่งในวิถีสู่ความสุข  อีกวิธีหนึ่งที่จะนำความสันติสุขมาสู่ชีวิตก็คือ

ไม่พึงคำนึงถึงอดีตด้วยความเศร้าหมอง.....ไม่พึงคาดหวังกับอนาคตมากจนเกินไป.....พึ่งใส่ใจกับการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
            การดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเหมาะสม เป็นหนทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีและความสุขในชีวิต   มนุษย์ทุกคนได้ดำเนินชีวิตผ่านอดีตมาแล้วและ ยังมีอนาคตรอคอยอยู่เบื้องหน้า แต่ในปัจจุบันขณะเท่านั้น ที่เรากำลังดำรงชีวิตอยู่จริงๆ สำหรับคนส่วนใหญ่ ความทรงจำถึงอดีตอาจเต็มไปด้วยความข่มขื่นและขวากหนาม แล้วก็มักจะฝังใจจำแต่อดีตที่ขื่นขมนั้น ขณะเดียวกัน หนทางในอนาคตก็ยังไม่แน่นอน ปราศจากความมั่นใจว่าชีวิตจะราบรื่น
           
            ช่วงเวลาแห่งความสุขและเมื่อคาดหวังถึงอนาคต คนเราก็มักจะวาดฝันอันยิ่งใหญ่ ถึงแม้จะวางแผนอนาคตไว้อย่างรอบคอบปานใด ก็ไม่มีทางที่ใครจะรับประกันได้ว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตรงตามแผนการทั้งหมด ความกังวลกับสิ่งเหล่านี้ย่อมนำทุกข์มาให้ ซ้ำร้าย เมื่ออนาคตยังมาไม่ถึง ไม่มีอะไรที่ชัดเจน ความกังวลอยู่กับสิ่งที่ไม่มีทางรู้ได้ย่อมทำให้เกิดทุกข์
           
            พึ่งใส่ใจกับการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด  เราอาจจะถามตัวเองก็ได้ว่า การดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ของเราปลอดโปร่งจากอุปสรรคและปัญหาใดๆ หรือไม่ หากเราพิจารณากระบวนการตามธรรมชาติของโลก... ชีวิต...แล้วเราก็จะพบว่าคนส่วนมากมีชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหา เมื่อชีวิตประกอบด้วยปัญหา เราย่อมไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหา หรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายได้  ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงควรพยายาม จัดการกับปัญหาที่ต้องเผชิญอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความกล้าหาญ และด้วยความพากเพียรอดทน อีกทั้งพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่ เพื่อให้ปัญหานั้นลุล่วงไปได้อย่างดีที่สุด        
           
             การรู้จักเผชิญปัญหาด้วยท่าทีที่ชาญฉลาดเช่นนี้  ไม่ว่าปัญหานั้นจะวิกฤติขนาดไหน เราก็จะสามารถจะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็ตาม  การวางใจว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายย่อมยังมีสิ่งดีๆ ปะปนอยู่ จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ และช่วยให้เราอดทนฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยดี

           
            ธรรมนี้ในภาษาบาลีเรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือ การวางใจโดยแยบคาย หมายถึง การมองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง  กระบวนการของความคิดแบบนี้จะช่วยให้เรารู้จักมองเห็นด้านดีของสรรพสิ่ง อันจะช่วยให้เรารู้สึกเป็นสุขยิ่งขึ้น  ความคิดหรือมุมมองโลกแบบนี้จะช่วยให้เราอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น และเป็นสุขมากขึ้น
                                   
                                       จากหนังสือ เห็นถูกเป็นสุขได้
                                     
                                       
พระอาจารย์เชมเย  สยาดอ
                      ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์