สาระธรรม

ชีวิตกับกรรมที่กระทำ


ทุกชีวิต   ก่อนแต่จะได้มาเป็นคน เป็นสัตว์  อยู่ในปัจจุบันชาติ ต่างเป็นอะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมาย แยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมชั่วอะไรบ้าง ทำกรรมใดก่อน  ทำกรรมใดหลัง และทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลายย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ ในชีวิตนี้ อย่างประมาณมิได้
            กรรมดี กรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้น  ย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการ  แม้ว่าผลจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่าง  และไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตามแต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่ แม้เหตุได้กระทำแล้ว

                                               “ กรรมย่อมให้ผลตรงตามเหตุเสมอ ”
            เมื่อมีเหตุย่อมมีผล เมื่อทำเหตุย่อมได้รับผล และผลย่อมตรงตามเหตุเสมอ ผู้ใดทำผู้นั้นจักเป็นผู้ได้รับผล เที่ยงแท้แน่นอน เมื่อใดกำลังมีความสุขไม่ว่าผู้กำลังมีความสุขนั้นจะเป็นเราหรือเขา เมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุดีที่ได้ทำไว้กำลังให้ผล ผู้ทำเหตุดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่
            และเมื่อใดกำลังมีความทุกข์เดือดร้อน ไม่ว่าผู้กำลังมีความทุกข์เดือดร้อนนั้น  จะเป็นเราหรือเป็นเขา เมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่า เหตุไม่ดีที่ได้ทำไว้กำลังให้ผล  ผู้ทำเหตุไม่ดีกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่
            เมื่อใดมีความคิดว่าเราทำดีไม่ได้ดี  หรือเขาทำดีไม่ได้ดีก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริง 
ทำดีต้องได้ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น
            เมื่อใดมีความคิดว่าเราทำไม่ดีแต่กลับได้ดี หรือเขาทำไม่ดีแต่กลับได้ดีก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงผิดจากความจริง  ...ทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีเสมอ  ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น
                                   
                                      จากหนังสือ  วิธีสร้างบุญบารมี
                   พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

                     
                        ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์