สาระธรรม

เกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม (1)เกี่ยวกับศาสนาและศีลธรร

         
         “....ในบ้านเมืองเราทุกวันนี้  มีเสียงกล่าวกันว่า  ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม  ความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่าง มีท่าทีที่จะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และสมยอมให้กระทำกันได้เป็นธรรมดา  สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไป เป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบ่าเข้ามาท่วมทั่วไปหมดจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่าวนั้น
            ในการดำเนินชีวิตของเรา  เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่า ชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี  เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม  ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ...”
         

         พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ
                                             

                             ครั้งที่ 12  ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

เกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม
         
           " …การแก้ไขปัญหาเยาวชน  ที่ยุวพุทธิกสมาคมจะทำได้อย่างดี  ควรจะได้แก่การปลูกฝังความคิดจิตใจที่สุจริต  และส่งเสริมความประพฤติที่ดีงามต่างๆ  ในการนี้มีจุดสำคัญที่เป็นหลักปฏิบัติอยู่  ที่จะต้องพิสูจน์ว่า การทำสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือที่น่ากระดากอาย  หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยาก และให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดีนั้นทรงค่าและทรงผลดีอยู่ตลอดกาลมิได้เปลี่ยนแปลง  มีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้น ที่เปลี่ยนแปลงไปท่านทั้งหลายควรสำรวจความคิดความเข้าใจของท่านในเรื่องเหล่านี้ ด้วยความสุจริตใจให้กระจ่าง  แล้วหาทางอธิบายแก่ผู้อื่นด้วยเหตุผลอย่างเหมาะสม  ทั้งต้องเพียรพยามยามทำอยู่ตลอดไปโดยไม่ท้อถอย เชื่อว่า ถ้าได้ร่วมมือพร้อมเพรียงกันจริง ๆ แล้ว จะสามารถแก้ปัญหาน่าวิตกนี้ได้อย่างมากที่สุด…”
           

         พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ
                                              
                            ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครปฐม