ปฏิบัติธรรมฯ อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. เหล็ก จันทสีโล) ศ.2 วันที่ 11-14 ต.ค.63

พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. เหล็ก จันทสีโล

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.
(เหล็ก  จันทสีโล)

แนวทางการสอน

             ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่สามารถลด อวิชชาและกิเลส อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้
ผู้ทดลองปฏิบัติเมื่อได้พบด้วยตนเองว่าได้ทั้งปัญญาและความสุขก็เกิดศรัทธาที่จะขยายผลแห่งการปฏิบัติให้กว้างไกลออกไปถึงบุคคลอื่นด้วย
ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงถือเอาการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจกรรมสำคัญของสมาคมตลอดมา
                ด้วยปณิธานดังกล่าวข้างต้นนี้  และเพื่อเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ 
ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงได้นิมนต์ พระครูภาวนาวิหารธรรม  วิ  มาสอนวิปัสสนา ในแนวสติปัฎฐาน(พอง-ยุบ)
                การสอนของท่านอาจารย์ เหมาะแก่ผู้ที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนว  สติปัฏฐาน
เพราะการปฏิบัติแม้จะใช้ห้องปฏิบัติธรรม แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องเดินจงกรม นั่งสมาธิ  และกำหนดอริยาบถย่อยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และรักษาเวลาในการเดินการนั่งแต่ละบังลังก์ด้วยตนเอง  โดยไม่มีวิทยากรควบคุม
 

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

กำหนดการวันเปิดอบรม กำหนดการประจำวัน
07.30 - 10.30 น. ลงทะเบียน – เข้าที่พัก 04.00 น. ตื่นนอน- สรีระกิจ(มีสัญญาณปลุก)
10.30 น. ปฐมนิเทศ 04.30 น. ปฏิบัติ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 06.30 น. อาหารเช้า (บริการปิ่นโตหน้าห้อง)
12.45 น. พร้อมกันที่หอธรรม (ชั้น 2) 08.00 น. ปฏิบัติ
13.00 น. ไหว้พระ 10.30 น. อาหารเพล (บริการปิ่นโตหน้าห้อง)
  ถวายเครื่องสักการะ 12.00 น. ปฏิบัติตามอัธยาศัย
  สมาทานศีล 8 13.00 น. ปฏิบัติ
  สมาทานกรรมฐาน 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
  แนะนำการปฏิบัติ 22.00 น. เข้านอน
15.00 น. ปฏิบัติ    
22.00 น. เข้านอน หมายเหตุ  
กำหนดการวันปิดอบรม       1. ท่านสามารถบริหารเวลาเองได้
      2. จากวันที่ 3 ของการปฏิบัติมีสอบอารมณ์ทุกวัน    จะส่งตารางให้ที่หน้าห้องเช้าวันที่ 3 ของการปฏิบัติ
      3. การบริการน้ำปานะ :จัดชุดเครื่องชงไว้บริการตามจุดต่าง ๆ ด้านละ 2 ชุด ท่านสามารถบริการตนเองได้ และเวลา 15.00 น. บริการน้ำแข็งที่จุด บริการเครื่องดื่ม
      4. สัญญาณ :มีสัญญาณนาฬิกาทุก 15 นาที
04.00 น. ตื่นนอน – สรีระกิจ
04.30 น. ปฏิบัติ
16.00 น. อาหารเช้า (บริการปิ่นโตหน้าห้อง)
07.30 น. ตอบแบบประเมิน
08.30 น. พร้อมกันที่หอธรรม
  แสดงความรู้สึก
09.00 น. พระอาจารย์ตอบปัญหา และให้โอวาท
  ขอขมาพระวิปัสสนาจารย์
  สมาทานศีล 5
  ถวายเครื่องไทยธรรม
  ไหว้พระ – แผ่เมตตา
11.00 น. อาหารกลางวัน
  เดินทางกลับบ้าน
 
 
หมายเหตุ             1. วันที่ 2 ของการปฏิบัติแสดงธรรม เวลา   13.00 น.  วันอื่น ๆ ให้เป็นไปตามตาราง
                             2. ตารางนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  อายุ 18 ปี  บริบูรณ์ ขึ้นไป
2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4 และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ ๆ
    ในการปฏิบัติที่วิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
3. เป็นผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 มาแล้ว
4. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่เข็มแข็ง
5. เป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้ปฏิบัติจะต้องควบคุมเวลาในการเดินจงกรม-นั่งสมาธิแต่ละ  
     บัลลังก์ ตลอดจนกำหนดอิริยาบถย่อยให้จดจ่อ อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยไม่มีวิทยากร
     ควบคุมดูแล
. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล 8 ได้อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด
 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ระเบียบในการปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้

1. สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร
2. รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
3.  พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในเวลาพักผ่อน
4.  เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
5.  ไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนด
6.  งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตรการปฏิบัติ ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือ
     ผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
7.  งดเว้นการเขียน การอ่าน การฟังวิทยุเทป งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
8.  งดพูดคุย หรือสอบอารมณ์กันเอง
9.  หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
10.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดให้
11. งดพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการ
12. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
13. ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
14. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ จะมารบกวน
15. กรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้เขียนแทนคำพูด และส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ
16. ปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ และระเบียบของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งครัด
      ยกเว้นกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากวิปัสสนาจารย์  หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
17. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติ
      โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

การเตรียมตัวเตรียมใจ
 
1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้  เพื่อรับ
      ประสบการณ์ใหม่ ๆ
2. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่อง
3. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้าน
4. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การเตรียมของใช้
 
1.  เตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดเวลาที่กำหนดในโครงการ
2.  เตรียมของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว  (ไม่มีจำหน่ายที่ศูนย์ 2)
  
การแต่งกาย
 เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
1. สุภาพบุรุษ
-   สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  กางเกงขายาว
-  ไม่สวมกางเกงขาสั้น หรือขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
 
2. สุภาพสตรี
-  สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว    ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า ห่มสไบ  (เฉพาะเวลาฟังธรรมและเวลาเข้าสอบอารมณ์)
ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบางหรือเสื้อคอกว้าง
 
·       สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
 
การให้บริการ
การทำความสะอาดห้องพัก
1. เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดทางเดินรวมและหน้าห้องพัก เวลา 05.00 และ 17.00 น.
2. ผู้ปฏิบัติดูแลความสะอาดในห้องพัก , ห้องน้ำ และจานชามในห้องพักของท่านเอง
      กรุณานำเศษอาหารรวมในปิ่นโต เจ้าหน้าที่จะเก็บไปทำความสะอาดตามเวลาที่กำหนด
 
       อาหาร น้ำปานะ
1. อาหารเช้า                       จัดวางปิ่นโตอาหารที่หน้าห้องพัก   06.00 น.             เก็บปิ่นโต              08.00 น.
2. อาหารกลางวัน                จัดวางปิ่นโตอาหารที่หน้าห้องพัก   10.30 น.             เก็บปิ่นโต              12.00 น.
3. น้ำปานะ                          จัดวางน้ำปานะตามจุดบริเวณที่พัก 
 
 
 
 
รับสมัครจำนวน   72  ท่าน
 
ค่าใช้จ่าย
 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131