วิปัสสนากรรมฐาน (พระสว่าง กัลยาโณ) ศ.1 วันที่ 29 ม.ค.-2ก.พ.63

พระสว่าง กัลยาโณ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระสว่าง  กัลยาโณ

แนวทางการสอน

         ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้ สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป
         การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป้นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ อันเป้นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต่อไป 
         
 

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.   เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4
2.   เป็นผู้มีสุขภาพดี  ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
3.   เป็นผู้ที่สามารถดูแลคุ้มครองตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะการปฏิบัติหลักสูตรนี้  ไม่มีวิทยากรควบคุมดูแล
4.   เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลตนเองในการเดินจงกรม  นั่งสมาธิ ได้อย่างต่อเนื่อง
5.   สามารถรักษาศีล 8 ได้อย่างเคร่งครัด ตลอด 5 วัน
6.   สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด
 
ระเบียบในการปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้


1.  รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
2.  พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในเวลาพักผ่อน
3.  เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
4.  ไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
5.  งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตรการปฏิบัติ ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือ
      ผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น  หากเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง สมาคมมีสิทธิเชิญออกจากการปฏิบัติ
6.  งดเว้นการเขียน การอ่าน การฟังวิทยุเทป งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
7.  งดพูดคุย หรือสอบอารมณ์กันเอง
8.  หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
9.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดให้
10. งดพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์
11. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
12. ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
13. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ จะมารบกวน
14. กรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้เขียนแทนคำพูด และส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ
15. ปฏิบัติตามระเบียบของการปฏิบัติ และระเบียบของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งครัด  ยกเว้นกรณีที่ได้รับ       
      ความเห็นชอบจากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
16. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
17. สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร
 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้   เพื่อรับ
     ประสบการณ์ใหม่ ๆ
2. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่อง
3. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้าน
4. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 
ารเตรียมของใช้

1.  เตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดเวลาที่กำหนดในโครงการ เสื้อกันหนาว,ถุงเท้า โดยไม่ต้องซัก
2.  เตรียมของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว 
 
การแต่งกาย

เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
 
1. สุภาพบุรุษ
    - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
    - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
 
2. สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว     ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า ห่มสไบ
  เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ
- ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
            สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
            สุภาพสตรีควรสวมชุดชาว ผ้าถุงและห่มสไบ ระหว่างเข้าหอธรรมเพื่อฟังพระธรรมเทศนา   และเข้าสอบอารมณ์
ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131