กลับมารู้สึกตัว พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน) ศ.1 วันที่ 5-7 มี.ค.64

พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน)

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน) 

แนวทางการสอน

      เนื่องจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ว่าเป็นเสมือนโอสถอันทรงสรรพคุณวิเศษ
สามารถลดอวิชชาและกิเลส อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้  เมื่อผู้ใดได้ทดลองปฏิบัติจนประจักษ์ด้วยตนเองว่าเกิดทั้งปัญญาและความสุข
ก็มีศรัทธาประสงค์ที่จะขยายผลของการปฏิบัติให้กว้างไกลไปยังบุคคลอื่นอีกด้วย  
      ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงถือเอาการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจกรรมสำคัญของสมาคมเสมอมาจากปณิธานนี้ 
ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงนิมนต์  พระครรชิต อกิญจโน มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์  เพื่อจัดอบรมหลักสูตรพิเศษของสมาคมฯ ในแนวสติปัฎฐาน 4 (กำหนดรู้ปัจจุบัน)          
     

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

 กำหนดการวันเปิดการอบรม
08.00 - 09.00 น.                           ลงทะเบียน / เข้าที่พัก
09.00 - 10.00 น.                           ปฐมนิเทศทั่วไป/กิจกรรมยุวพุทธ
                                                    แนะนำวิทยากรประสานงาน / ชี้แจงวัตถุประสงค์ ระเบียบการแนวปฏิบัติ
10.00 - 11.00 น.                           ขอขมาพระรัตนตรัย /สมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน
                                                    พระอาจารย์แนะนำแนวทางการปฏิบัติ
11.00 - 12.00 น.                           อาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น.                           ความเข้าใจพื้นฐาน                                                   
13.00 –16.30 น.                           ฝึกเดินจงกรม-ฝึกนั่งกรรมฐาน                       
16.30 –18.00 น.                           น้ำปานะ , สรีระกิจ
18.00 - 20.00 น.                           ทำวัตรสวดมนต์เย็น
                                                     ฝึกเดินจงกรม/ฝึกนั่งกรรมฐาน
20.00 - 21.00 น.                           ธรรมบรรยาย
21.00 น.                                        พักผ่อน
 
 กำหนดการประจำวัน

04.00 - 05.00 น.                          ตื่นนอน , สรีระกิจ
05.00 - 06.00 น.                          ทำวัตรสวดมนต์เช้า  ปฏิบัติกรรมฐาน
06.00 - 07.15 น.                          จงกรมรับอรุณ /บริหารกาย
07.15 - 08.30 น.                          อาหารเช้า
08.30 - 11.00 น.                          ปฏิบัติกรรมฐาน / ซักถามปัญหาธรรม
11.00 - 12.00 น.                          อาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น.                          เจริญสติในอิริยาบถ  ตามอัธยาศัย
13.00 - 16.30 น.                          ปฏิบัติกรรมฐาน 
16.30 – 18.00 น.                         สรีระกิจ / น้ำปานะ
                                                   ปฏิบัติกรรมฐาน
18.00 - 20.00 น.                         ทำวัตรสวดมนต์เย็น
                                                  ปฏิบัติกรรมฐาน
20.00 - 21.00 น.                         ธรรมบรรยาย
21.00 น.                                     พักผ่อน                                   
 
กำหนดการวันปิดการอบรม

04.00 - 05.00 น.                         ตื่นนอน , สรีระกิจ
05.00 - 06.30 น.                         ทำวัตรสวดมนต์เช้า,ปฏิบัติ
06.30 - 07.15 น.                         บริหารกายกับสติ
07.30 - 08.30 น.                         อาหารเช้า
08.30 –11.00 น.                         ธรรมบรรยาย / ปฏิบัติ
11.00 - 12.00 น.                         อาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น.                        ประเมินผล / แสดงความรู้สึก             
13.00 - 15.00 น.                         ตอบปัญหา
                                                - พระอาจารย์ให้โอวาท
                                                - พิธีปิดการอบรม
                                                - ขอขมาพระรัตนตรัย,พระอาจารย์
                                                - สมาทานศีล 5
                                                - ถวายเครื่องไทยธรรม
                                                                
  จบการอบรม........กราบพระรัตนตรัย
 
 
 
      ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4 และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิค  ใหม่ๆ
   ในการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
3. เป็นผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 มาบ้างแล้ว
4. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ  มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
5. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล 8  และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด

** รับสมัครจำนวน  250  ท่าน **

ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525      โทรสาร  0-2413-3131

 
ระเบียบในการปฏิบัติ
พึงปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร  ดังต่อไปนี้


1.   ตั้งใจอยู่ปฏิบัติธรรมจนจบหลักสูตร                                                                
2.  รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
3.  พึงเจริญสติ ตามกำหนดรู้สภาวธรรมทางกายและใจ อย่างจดจ่อ มั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในช่วงเวลาพักผ่อน
4.  มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ สายตา และวาจาตลอดเวลา
5.  ไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
6.  งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรมในหลักสูตร ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น 
     กรณีต้องการความช่วยเหลือ ควรเขียนแทนการพูดเพื่อประคองสมาธิไว้ให้ดีที่สุด  และส่งให้กับผู้ประสานงานโครงการ 
     ห้ามพูดคุยหรือสอบอารมณ์กันเองในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรม หากตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง สมาคมจำเป็นต้องเชิญออกจากการปฏิบัติเพื่อไม่ให้รบกวนการปฏิบัติของผู้อื่น  
7.  งดการเขียนที่ไม่จำเป็น(อนุญาตให้จดธรรมบรรยายได้เพื่อกันลืม) งดการอ่าน การฟังวิทยุ เทป และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
8.  เพื่อความสำรวม ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
9.  หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
10. อยู่ในสถานที่ที่กำหนดให้
11. งดพบผู้มาเยี่ยม นอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
12. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
13. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ
14. ปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร และของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งครัด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
15. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 
 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ก่อน เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ  พึงทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียนที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้ใหม่
2. วางภารกิจทั้งหลายไว้ก่อน  อย่านำติดตัวมาให้เป็นกังวล  พึงตัดความวิตกกังวลในทุก ๆ เรื่อง
3. เมื่อมาปฏิบัติธรรมพึงลืมยศศักดิ์ ฐานะ และตำแหน่งให้หมด   ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนพึงฝึกที่จะละลดปลดวาง ความยึดติดในตัวตน และพึงระลึกไว้ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
4. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตรอย่างเคร่งครัด

การเตรียมของใช้
1.  เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอใช้ตลอดโครงการ เพราะท่านจะไม่มีเวลาซักรีดเอง และไม่มีบริการรับซักรีดเสื้อผ้าให้
2. ห้องปฏิบัติธรรมเป็นห้องปรับอากาศ  ควรเตรียมผ้าคลุมไหล่ / เสื้อกันหนาว และถุงเท้ามาด้วย
3.  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว มาเอง

การแต่งกาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ และสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

1. สุภาพบุรุษ
    - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
    - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
2. สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว    ***สวมผ้าถุงหรือกระโปรงยาวถึงข้อเท้า ***
  ไม่ควรสวมกางเกง เพราะพระ วิปัสสนาจารย์ผู้สอนเป็นพระภิกษุ
- ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
    
     *สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
     *สุภาพสตรีควรห่มสไบ ระหว่างฟังพระธรรมเทศนาและเข้าส่งอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์