พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน, พระคเชนทร์ สุนฺทโร ศ.2 วันที่ 24-28 มี.ค.64

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน, พระคเชนทร์ สุนฺทโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน, พระคเชนทร์ สุนฺทโร

แนวทางการสอน

          ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีนโยบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้ 
สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไปการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
          ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 
อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

วัตถุประสงค์
                1.  สร้างศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
                2. ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน
                3.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวการสอน
                การสอนจะอาศัยสติปัฏฐาน 4  เป็นหลัก  ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ  ควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย 
พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา  ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการเจริญ สติปัฏฐานเบื้องต้น
และได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

            1.  มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
            2.  สามารถรักษาศีล  8  และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
                3.  มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม  ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำ
                4.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดโครงการ
                5.  ต้องอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
 
ระเบียบปฏิบัติ
                1.  งดเว้นจากการพูดคุยสนทนา  หากมีปัญหาข้อข้องใจใด  ๆ  ให้เรียนถามวิปัสสนาจารย์  หรือ
                    สอบถามผู้ประสานงานโครงการ
                2.  สำรวมสายตารักษาใจ  อยู่ในอาการสงบเสมอ
                3.  งดเขียน  อ่าน  ฟังวิทยุ  เทป  และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
                4.  หากเกิดอาการไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
                5.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร  และสถานที่ที่กำหนดไว้ตลอดการอบรม
                6.  งดการพบผู้มาเยี่ยม  โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงาน
                7.  ต้องเข้าไปส่งอารมณ์หรือรายงานผลการปฏิบัติตามเวลาที่วิปัสสนาจารย์กำหนดให้  ห้ามส่ง
                    อารมณ์กับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเองเป็นอันขาด
                8. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำให้  หรือตามระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆ  ที่ทาง
                    โครงการกำหนดขึ้น  สมาคมอาจต้องเชิญท่านออกจากปฏิบัติ   

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

                1.  ปล่อยภารกิจการงานทั้งหมด  ตลอดจนตัดความวิตกกังวลในเรื่องการงาน  ครอบครัว  และ 
                     เรื่องอื่น  ๆ  ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง  เบาสบาย
                2.  วางยศศักดิ์  ฐานะ  ตำแหน่งหน้าที่ไว้ที่บ้าน  ไม่นำมาด้วย
                3.  วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ก่อน  พึงทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียนที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้ใหม่
                4.  ตั้งใจว่าจะทำตามระเบียบปฏิบัติ  และจะพากเพียรปฏิบัติจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
 
การเตรียมของใช้
              1.  เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอใช้ตลอดโครงการ เพราะท่านจะไม่มีเวลาซักรีดเอง และไม่มีบริการรับซักรีด เสื้อผ้าให้
              2. ศาลาเป็นห้องปรับอากาศ  ควรเตรียมผ้าคลุมไหล่ / เสื้อกันหนาว และถุงเท้ามาด้วย
              3.  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว มาเอง
 
การแต่งกาย
              เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ และสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
               1. สุภาพบุรุษ
                          - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
                          - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
 2. สุภาพสตรี
         - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว   
        - ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
        -  สุภาพสตรีควรสวมผ้าถุงหรือกระโปรงยาวถึงข้อเท้า  และห่มสไบ ระหว่างฟังพระธรรมเทศนา             
           ในศาลา  และเข้าส่งอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์
*สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
 
ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131