พระอธิการ ดร.ปรียงค์ เมธิโน (หลวงพ่อวิโมกข์) ศ.1 วันที่ 8-10 ม.ค.64 **ยกเลิก**

พระอธิการ ดร.ปรียงค์ เมธิโน

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระอธิการ ดร.ปรียงค์  เมธิโน

แนวทางการสอน

      ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโนบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้
สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ ดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป
      การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4
อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นต่อ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
วัตถุประสงค์
 1. สร้างศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
 2. ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน
 3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวการสอน
       การสอนจะอาศัยสติปัฏฐาน 4 เป็นหลัก ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ ควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย
พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับการเจริญสติและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา      
ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้น และได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4 และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบัติที่วิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่เข็มแข็ง
 4. สามารถรักษาศีล 8 ได้อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด 
ระเบียบปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร ไม่ลากลับก่อนจบโครงการ
2.รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
3.พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่องแม้ในเวลาพักผ่อน
4.เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
5.ไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
6.งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตรการปฏิบัติ ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือ ผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น หากเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง สมาคมมีสิทธิเชิญออกจาการปฏิบัติ
7.งดเว้นการเขียน การอ่าน การฟังวิทยุเทป งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
8.งดพูดคุย หรือสอบอารมณ์กันเอง
9.หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
10.ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดให้
11.งดพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์
12.งดสูบบุหรี่และยาเส้น
13.ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
14.ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่างๆ จะมารบกวน
15.กรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้เขียนแทนคำพูด และส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ
16.ปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ และระเบียบของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งครัดยกเว้นกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
17.ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

 1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ก่อน เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ  พึงทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียนที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้ใหม่
 2. วางภารกิจทั้งหลายไว้ก่อน  อย่านำติดตัวมาให้เป็นกังวล  พึงตัดความวิตกกังวลในทุก ๆ เรื่อง
 3. เมื่อมาปฏิบัติธรรมพึงลืมยศศักดิ์ ฐานะ และตำแหน่งให้หมด   ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนพึงฝึกที่จะละลดปลดวาง ความยึดติดในตัวตน และพึงระลึกไว้ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
 4. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตรอย่างเคร่งครัด 
การเตรียมของใช้
 1. เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอใช้ตลอดโครงการ เพราะท่านจะไม่มีเวลาซักรีดเอง และไม่มีบริการรับซักรีดเสื้อผ้าให้
 2. ห้องปฏิบัติธรรมเป็นห้องปรับอากาศ  ควรเตรียมผ้าคลุมไหล่ / เสื้อกันหนาว และถุงเท้ามาด้วย
 3. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว มาเอง
การแต่งกาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ และสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
1. สุภาพบุรุษ
 • สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
 • ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
2. สุภาพสตรี 
 • สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว 
 • สวมผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า  และห่มสไบ  ( วันแรกขึ้นกรรมฐาน, เวลาฟังธรรม  และ                    
              เข้าสอบอารมณ์ )
 • ระหว่างเวลาปฏิบัติ  สามารถใส่เสื้อขาว  สวมกางเกงขายาวไม่รัดรูป
*สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอก
ห้องพัก
กำหนดการเปิด - ปิดโครงการ
 • วันเปิดโครงการ  ลงทะเบียนเวลา 08.00 –09.00 น.
 • วันปิดโครงการ   สิ้นสุดเวลา 15.00 น.
ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131