วิปัสสนากรรมฐาน (พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน, พระคเชนทร์ สุนฺทโร) ศ.1 วันที่ 21-25 ส.ค.63

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน, พระคเชนทร์ สุนฺทโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน, พระคเชนทร์ สุนฺทโร

แนวทางการสอน

          ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีนโยบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้ 
สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่ง  ๆ  ขึ้นไปการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ 
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
         ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฎิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 
อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
 
วัตถุประสงค์
                1.  สร้างศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
                2. ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน
                3.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวการสอน
                การสอนจะอาศัยสติปัฏฐาน 4  เป็นหลัก  ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ  ควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย 
พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา  ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการเจริญ       
สติปัฏฐานเบื้องต้น และได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
 

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

วันที่หนึ่งของการปฏิบัติ
08.30 – 09.30 น.                 ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น.                 แนะนำสมาคม/
                                           แนะนำวิทยากร
10.00 – 11.030น.                พิธีสมาทานศีล /                
                                           สมาทานกรรมฐาน
11.30– 13.00น.                   อาหารกลางวัน
13.00– 15.30น                    ธรรมบรรยาย
15.30 – 15.45น.                  พัก
15.45– 16.30น.                   ไขข้อข้องใจ
16.30 – 18.00น.                  น้ำปานะ/ สรีระกิจ
18.00 – 19.30น.                  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
                                           เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
19.30– 21.30น.                   ธรรมบรรยาย
21.30น.                               พักผ่อน
 
กำหนดการประจำวัน
04.30– 05.00  น.                 ตื่นนอน / สรีระกิจ
05.00– 06.00น.                   บริหารกาย/ บริหารจิต
06.00– 07.30  น.                 สวดมนต์ทำวัตรเช้า /   
                                           บรรยายธรรม
07.30– 08.30  น.                 อาหารเช้า
08.30– 09.30น.                   เดินจงกรม– นั่งสมาธิ
09.30– 11.30น.                   ธรรมบรรยาย
11.30– 13.00น.                   อาหารกลางวัน
13.00– 14.30น.                  ไขข้อข้องใจ
14.30– 15.00น.                  พัก
15.00– 16.30น.                  เดินจงกรม/ นั่งสมาธิ
16.30 – 18.00 น.                น้ำปานะ / สรีระกิจ
18.00– 19.30น.                  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
                                          เดินจงกรม/ นั่งสมาธิ
19.30– 21.30น.                  ธรรมบรรยาย
21.30น.                              พักผ่อน

วันปิดโครงการ
04.30– 05.00น.                   ตื่นนอน/ สรีระกิจ
05.00– 06.00น.                   บริหารกาย/ บริหารจิต
06.00– 07.00น.                   สวดมนต์ทำวัตรเช้า /             
                                           ธรรมบรรยาย
07.00– 08.00น.                   อาหารเช้า
08.00– 10.00น.                   ธรรมบรรยาย
10.00– 11.30น.                   เดินจงกรม/ นั่งสมาธิ(สรุป)
11.30– 12.30น.                   อาหารกลางวัน
12.30– 14.30น.                   ตอบคำถาม
14.30– 15.00น.                   กรอกแบบประเมินผล
                                           แสดงความรู้สึก/             
                                           สรุปการอบรม  
15.00 – 15.30น.                  ปิดการอบรม              
 
***กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม***

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.  สามารถรักษาศีล  8  และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
3.  มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม  ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำ
4.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดโครงการ
5.  ต้องอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
 
 
ระเบียบปฏิบัติ
                1.  งดเว้นจากการพูดคุยสนทนา  หากมีปัญหาข้อข้องใจใด  ๆ  ให้เรียนถามวิปัสสนาจารย์  หรือ
                    สอบถามผู้ประสานงานโครงการ
                2.  สำรวมสายตารักษาใจ  อยู่ในอาการสงบเสมอ
                3.  งดเขียน  อ่าน  ฟังวิทยุ  เทป  และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
                4.  หากเกิดอาการไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
                5.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร  และสถานที่ที่กำหนดไว้ตลอดการอบรม
                6.  งดการพบผู้มาเยี่ยม  โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงาน
                7.  ต้องเข้าไปส่งอารมณ์หรือรายงานผลการปฏิบัติตามเวลาที่วิปัสสนาจารย์กำหนดให้  ห้ามส่งอารมณ์
                    กับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเองเป็นอันขาด
                8.  ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำให้  หรือตามระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆ  ที่ทาง
                    โครงการกำหนดขึ้น  สมาคมอาจต้องเชิญท่านออกจากการปฏิบัติ
 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

     1.  ปล่อยภารกิจการงานทั้งหมด  ตลอดจนตัดความวิตกกังวลในเรื่องการงาน ครอบครัว และเรื่องอื่น ๆ ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง เบาสบาย
     2.  วางยศศักดิ์  ฐานะ  ตำแหน่งหน้าที่ไว้ที่บ้าน  ไม่นำมาด้วย
     3.  วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ก่อน  ทำตนเป็นคนว่าง่าย  ประหนึ่งนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเขียนอ่าน
     4.  ตั้งใจว่าจะทำตามระเบียบปฏิบัติ  และจะพากเพียรปฏิบัติจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
 
การเตรียมของใช้
       
1.  ชุดขาว/เสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดโครงการโดยไม่มีการซักรีด ห้องปฏิบัติและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศควรเตรียมเสื้อกันหนาวและผ้าห่มไปด้วย (ทางสมาคมมีผ้าห่มให้ 1 ผืน เท่านั้น )

การแต่งกาย  เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ  พระสงฆ์  และสถานที่  ผู้ปฏิบัติควรแต่งกาย  ดังนี้
      1.1   สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  กางเกงขายาว  ไม่สวมกางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน
      1.2  สุภาพสตรี  สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า  และห่มสไบ 
               ไม่สวมเสื้อรัดรูป  เสื้อไม่มีแขน  เสื้อบาง  หรือเสื้อคอกว้าง
  (สามารถสวมกางเกงขายาวไม่รัดรูป  ในเวลาที่ไม่ได้เข้าฟังธรรม)

ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า ห่มสไบจัดเตรียมมาเอง หรือ มีจำหน่าย ที่ห้องจับจ่ายได้บุญ ของสมาคม
     1.3  เสื้อผ้าเป็นชุดสวมสบาย  เตรียมถุงเท้า  เสื้อกันหนาว (ห้องปฏิบัติธรรมเป็นห้องปรับอากาศ)        
            ชุดชั้นใน  ชุดนอน  ผ้าเช็ดตัว  เสื้อคลุม  มาให้พร้อม
      1.4 ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  ไม่พึงสวมชุดนอนสีฉูดฉาด  มีลวดลาย  หรือมีตัวหนังสือ
            บนเสื้อออกมานอกห้องพัก        
ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131