เพียงแค่รู้ (โดยพระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ) ศ.1 วันที่ 25-29 ส.ค.63

โดยพระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แนวทางการสอน

            ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้ 
สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตให้   ดีงามยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป  การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4  อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต่อไป 
โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
 
วัตถุประสงค์
                1.  สร้างศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
                2. ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน
                3.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวการสอน
                การสอนจะอาศัยสติปัฏฐาน 4  เป็นหลัก  ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ  ควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย 
 พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับการเจริญสติและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา    
 ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้น และได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตคุณสมบัติเข้ารับการอบรม  (รับสมัครจำนวน  250  ท่าน)
               

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

กำหนดการวันเปิดการอบรม

กำหนดการประจำวัน

       08.30-09.30 น.    ลงทะเบียน เข้าที่พัก        04.00-04.30  น.  ตื่นนอน สรีระกิจ
       09.30-11.00  น.    ปฐมนิเทศทั่วไป        04.45 น.              พร้อมกันห้องปฏิบัติ , สวดมนต์
       11.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน        05.00-06.00 น.    ฟังธรรมบรรยาย
       12.00 น.                 พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติ        06.00-07.00 น.    ห้องปฏิบัติ
       13.00 น.                 พิธีสมาทานกรรมฐาน        07.00-08.00 น.    อาหารเช้า
                                   -  ไหว้พระ , สมาทานศีล 8        08.00-08.45 น.   ปฏิบัติตามอัธยาศัย
                                   -   สมาทานกรรมฐาน        08.45 น.               พร้อมกันห้องปฏิบัติ                    
                                   -   แนะนำการปฏิบัติ        09.00-10.45 น.   ฟังธรรมบรรยาย
      15.00-17.00 น.     ปฏิบัติ (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)        10.45-12.00  น.  อาหารกลางวัน
      17.30-18.15 น.     ปฏิบัติ / สรีระกิจ        12.00-13.00  น.   ปฏิบัติตามอัธยาศัย
      18.15  น.               พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติ        13.00-17.30 น.   ปฏิบัติ (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
     18.30  น.               ไหว้พระสวดมนต์        17.30-18.15 น.   ปฏิบัติ /สรีระกิจ
     19.00-20.30  น.     ฟังพระธรรมเทศนา         18.15 น.             พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติ
     20.30-21.00  น.     ปฏิบัติ (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)        18.30 น.              ไหว้พระสวดมนต์
     21.00  น.               เจริญสติจนกระทั่งหลับไป        19.00-20.30 น.    ฟังพระธรรมเทศนา
         20.30-21.00 น.   ปฏิบัติ (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
         21.00 น.               เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการวันปิดการอบรม

 

     04.00-04.30 น.     ตื่นนอน สรีระกิจ

หมายเหตุ  1.  ท่านสามารถบริหารเวลาอาบน้ำได้เอง

      04.45 น.              พร้อมกันห้องปฏิบัติ สวดมนต์                 2 น้ำปานะจัดไว้ตามจุดบริการ ขอให้ท่านบริการ
      05.00-06.00 น.    ฟังธรรมบรรยาย                     ตนเองตามความเหมาะสม
      06.00-07.00 น.     เดินจงกรมสัมผัสธรรมชาติ  
      07.00-08.00 น.     อาหารเช้า ***  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                                   ตอบแบบประเมินผล  
      09.00 น.               พร้อมกันห้องปฏิบัติ  
      09.15 น.               แสดงความรู้สึก  
                                  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
      10.00 น.               ขอขมาพระวิปัสสนาจารย์  
                               -  สมาทานศีล 5  / ถวายปัจจัยไทยธรรม  
                                   มอบของที่ระลึก / โอวาทปิด  
                                   ให้พร / ถ่ายรูปหมู่                
      11.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน  
                                                (เดินทางกลับ)  

คุณสมบัติผู้สมัคร

                1.   รับผู้มีอายุต่ำกว่า 60  ปี
                2.  สามารถรักษาศีล  8  และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
                3.  มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม  ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำ
                4.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดโครงการ
                5.  ต้องอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
  
ระเบียบปฏิบัติ
                1.  งดเว้นจากการพูดคุยสนทนา  หากมีปัญหาข้อข้องใจใด  ๆ  ให้เรียนถามวิปัสสนาจารย์  หรือ
                    สอบถามผู้ประสานงานโครงการ
                2.  สำรวมสายตารักษาใจ  อยู่ในอาการสงบเสมอ
                3.  งดเขียน  อ่าน  ฟังวิทยุ  เทป  และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
                4.  หากเกิดอาการไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงาน
                    โครงการเท่านั้น
                5.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร  และสถานที่ที่กำหนดไว้ตลอดการอบรม
                6.  งดการพบผู้มาเยี่ยม  โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงาน
                7.  ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำให้  หรือตามระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆ  ที่ทาง
                    โครงการกำหนดขึ้น  สมาคมอาจต้องเชิญท่านออกจากปฏิบัติ
 
การเตรียมตัวเตรียมใจ
                1.  ปล่อยภารกิจการงานทั้งหมด  ตลอดจนตัดความวิตกกังวลในเรื่องการงาน  ครอบครัว  และ 
                      เรื่องอื่น  ๆ  ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง  เบาสบาย
                2.  วางยศศักดิ์  ฐานะ  ตำแหน่งหน้าที่ไว้ที่บ้าน  ไม่นำมาด้วย
                3.  วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ก่อน  ทำตนเป็นคนว่าง่าย  ประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียนที่เพิ่งเริ่มการ    
                    เรียนรู้ใหม่
                4.  ตั้งใจว่าจะทำตามระเบียบปฏิบัติ  และจะพากเพียรปฏิบัติจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

เตรียมเสื้อผ้าชุดขาวให้พอใช้ตลอดเวลาที่อยู่ในหลักสูตรโดยไม่มีการซักรีด ห้องปฏิบัติและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศควรเตรียมเสื้อกันหนาวและผ้าห่มไปด้วย (ทางสมาคมมีผ้าห่มให้ท่านละ 1 ผืนเท่านั้น)  ชุดชั้นใน ชุดนอน ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุม ถุงเท้า  มาให้พร้อม
 
การแต่งกาย  เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์  และสถานที่  ผู้ปฏิบัติควรแต่งกาย   ดังนี้
      1.1   สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  กางเกงขายาว  ไม่สวมกางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน
      1.2  สุภาพสตรี  สวมเสื้อขาว  ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวสีขาว และห่มสไบสีขาว 
               ไม่สวมเสื้อรัดรูป  เสื้อไม่มีแขน  เสื้อบาง  หรือเสื้อคอกว้าง
                  
**ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  ไม่พึงสวมชุดนอนสีฉูดฉาด  มีลวดลาย  หรือมีตัวหนังสือบนเสื้อออกมานอก     
        ห้องพัก

ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131