วิปัสสนากรรมฐาน (พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร) ศ.2 วันที่ 2-4 ก.ค.63

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

ดร. พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

แนวทางการสอน

       เนื่องจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ว่าเป็นเสมือนโอสถอันทรงสรรพคุณวิเศษ
สามารถลดอวิชชาและกิเลส อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้  เมื่อผู้ใดได้ทดลองปฏิบัติจนประจักษ์ด้วยตนเองว่าเกิดทั้งปัญญาและความสุข
ก็มีศรัทธาประสงค์ที่จะขยายผลของการปฏิบัติให้กว้างไกลไปยังบุคคลอื่นอีกด้วย  
       ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงถือเอาการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจกรรมสำคัญของสมาคมเสมอมา
จากปณิธานนี้  ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงนิมนต์  ดร.พระมหาบุญช่วย  ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน เปรียญธรรม 4 ประโยค อภิธรรมบัณฑิต 
มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อจัดอบรมหลักสูตรเบื้องต้นของสมาคมฯ ในแนว  สติปัฏฐาน 4 (พอง-ยุบ)

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

กำหนดการวันเปิดการอบรม

กำหนดการประจำวัน

เวลา07.30 – 10.00  น.   ลงทะเบียน เข้าที่พัก เวลา04.30 น.                ตื่นนอนสรีระกิจ
       10.00 – 11.00  น.    ปฐมนิเทศทั่วไป        05.00 น.                พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม
       11.00  น.                 รับประทานอาหารกลางวัน                                      สวดมนต์ทำวัตรเช้า , ปฏิบัติธรรม       
       12.45  น.                  พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม        07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า
       13.00  น.                  พิธีสมาทานกรรมฐาน        08.30 น.                 ปฏิบัติธรรม และฟังธรรม
                                    -  ไหว้พระ,สมาทานศีล8        11.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
                                    -  สรรเสริญพระรัตนตรัย        13.00 น.                 ปฏิบัติธรรม และฟังธรรม
                                    -  สมาทานกรรมฐาน        15.00  น.                พัก 30  นาที
                                    -  แนะนำการปฏิบัติ        15.30  น.                ปฏิบัติธรรมลานโพธิ์
        15.00 น.                   พัก 30 นาที        16.30  น.                น้ำปานะ  สรีระกิจ
        15.30 น.                   ปฏิบัติธรรมลานโพธิ์
        16.30 น.                   น้ำปานะ  สรีระกิจ
         18.00 น.                  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
                                        ปฏิบัติธรรม ,ไขปัญหาธรรม
         21.00 น.                  พักผ่อน
 
       18.00 น.                 สวดมนต์ทำวัตรเย็น
                                      ปฏิบัติธรรม ,ไขปัญหาธรรม
       21.00 น.                 พักผ่อน
                  

กำหนดการวันปิดการอบรม

หมายเหตุ.....การแต่งกาย

เวลา04.30  น.                 ตื่นนอนสรีระกิจ   
       05.00  น.                 พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม        โยคีชาย     กางเกงขายาว  และเสื้อสีขาว
                                       ทำวัตรสวดมนต์เช้า         โยคีหญิง  นุ่งผ้าซิ่นสีขาว เสื้อสีขาวไม่บาง
                                       และปฏิบัติธรรม                         ห่มสไบ เวลาฟังธรรมและพบพระอาจารย์
       07.00  น.                 รับประทานอาหารเช้า        
       08.00 น.                  พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม   
                                       ตอบแบบประเมินผล
        08.30 น.                 โยคีแสดงความรู้สึก
      
       
                                      ไขปัญหาธรรม
                                      ให้โอวาทปิดการอบรม
 
 
                                      ขอขมาพระวิปัสสนาจารย์
                                      สมาทานศีล 5 ,ถวายไทยธรรม
                                      อนุโมทนา , ถ่ายรูปหมู่
  
        11.00  น.                 รับประทานอาหารกลางวัน  
                                       เดินทางกลับบ้าน  
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4 และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ ๆ
    ในการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ  มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
4. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล 8  และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
 
** รับสมัครจำนวน  80  ท่าน **
 
ระเบียบในการปฏิบัติ
 พึงปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร  ดังต่อไปนี้


1.  ตั้งใจอยู่ปฏิบัติธรรมจนจบหลักสูตร                                                                
2.  รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
3.  พึงเจริญสติ ตามกำหนดรู้สภาวธรรมทางกายและใจ อย่างจดจ่อ มั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในช่วงเวลาพักผ่อน
4.  มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ สายตา และวาจาตลอดเวลา
5.  ไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 6.  งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรมในหลักสูตร ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการ
      เท่านั้น  กรณีต้องการความช่วยเหลือ ควรเขียนแทนการพูดเพื่อประคองสมาธิไว้ให้ดีที่สุด  และส่งให้กับผู้
      ประสานงานโครงการ  ห้ามพูดคุยหรือสอบอารมณ์กันเองในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรม   หากตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง
      สมาคมจำเป็นต้องเชิญออกจากการปฏิบัติเพื่อไม่ให้รบกวนการปฏิบัติของผู้อื่น  
7.  งดการเขียนที่ไม่จำเป็น(อนุญาตให้จดธรรมบรรยายได้เพื่อกันลืม) งดการอ่าน การฟังวิทยุ เทป และงดใช้
     เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
8.  เพื่อความสำรวม ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
9.  หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
10. อยู่ในสถานที่ที่กำหนดให้
11. งดพบผู้มาเยี่ยม นอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
12. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
13. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ
14. ปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร และของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งครัด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
      จากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
15. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ก่อน เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ  พึงทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียนที่เพิ่งเริ่มการ
      เรียนรู้ใหม่
2. วางภารกิจทั้งหลายไว้ก่อน  อย่านำติดตัวมาให้เป็นกังวล  พึงตัดความวิตกกังวลในทุก ๆ เรื่อง
3. เมื่อมาปฏิบัติธรรมพึงลืมยศศักดิ์ ฐานะ และตำแหน่งให้หมด   ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนพึงฝึกที่จะละลดปลดวาง
     ความยึดติดในตัวตน และพึงระลึกไว้ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
4. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตรอย่างเคร่งครัด
 
การเตรียมของใช้

1.  เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอใช้ตลอดโครงการ เพราะท่านจะไม่มีเวลาซักรีดเอง และไม่มีบริการรับซักรีดเสื้อผ้าให้
2. ศาลาเป็นห้องปรับอากาศ  ควรเตรียมผ้าคลุมไหล่ / เสื้อกันหนาว และถุงเท้ามาด้วย
3.  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว มาเอง
  
การแต่งกาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ และสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

1. สุภาพบุรุษ
    - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
    - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
 
2. สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว    ***สวมผ้าถุงหรือกระโปรงยาวถึงข้อเท้า ***
  ไม่ควรสวมกางเกง เพราะพระ วิปัสสนาจารย์ผู้สอนเป็นพระภิกษุ
- ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
     *สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
  • สุภาพสตรีควรห่มสไบ ระหว่างฟังพระธรรมเทศนาในศาลาและเข้าส่งอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์
 ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131

 
 
 
 

 
 
 

ติดต่อได้ที่เบอร์  086-015-1451