กลับมารู้สึกตัว (สติปัฏฐาน 4 ) พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน) ศ.2 วันที่ 28ต.ค.-1พ.ย.63

พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน)

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน)

แนวทางการสอน

      เนื่องจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ว่าเป็นเสมือนโอสถอันทรงสรรพคุณวิเศษ สามารถลดอวิชชาและกิเลส
อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้ เมื่อผู้ใดได้ทดลองปฏิบัติจนประจักษ์ด้วยตนเองว่าเกิดทั้งปัญญาและความสุข ก็มีศรัทธาประสงค์ที่จะขยายผลของการปฏิบัติให้กว้างไกลไปยังบุคคลอื่นอีกด้วย 
      ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงถือเอาการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจกรรมสำคัญของสมาคมเสมอมา

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

กำหนดการวันเปิดการอบรม 

07.30 – 10.30 น.  ลงทะเบียน / เข้าที่พัก
10.30 – 11.00 น.  ปฐมนิเทศทั่วไป
11.00 – 12.00น.   อาหารกลางวัน
12.30น.                พร้อมกันหอธรรม
13.00 – 16.30 น.  สมาทานศีล /สมาทานกรรมฐาน
                            แนะนำการปฏิบัติ โดย พระอาจารย์ครรชิต
16.30– 18.00 น.   น้ำปานะ / สรีระกิจ
18.00– 20.00 น.   สวดมนต์ทำวัตรเย็น /บรรยายธรรม
20.00– 21.30 น.   เดินจงกรม
21.30 น.               เข้าที่พัก /เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการประจำวัน  

04.00 – 05.00 น.  ตื่นนอน / สรีระกิจ
05.00– 06.00 น.   สวดมนต์ทำวัตรเช้า /ปฏิบัติธรรม
06.00– 07.30 น.   บรรยายธรรม
07.30– 08.30 น.   อาหารเช้า
08.30– 11.00 น.  ปฏิบัติธรรม
11.00– 13.00 น.   อาหารกลางวัน
13.00– 16.30 น.  ปฏิบัติธรรม
16.30– 18.00 น.  น้ำปานะ / สรีระกิจ
18.00– 20.00 น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น /บรรยายธรรม /ตอบปัญหา
20.00–21.30 น.    ปฏิบัติธรรม
21.30 น.                เข้าที่พัก /เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการวันปิดการอบรม 
04.00 – 05.00 น.  ตื่นนอน / สรีระกิจ
05.00– 06.00 น.   สวดมนต์ทำวัตรเช้า /ปฏิบัติธรรม
06.00– 07.30 น.   บรรยายธรรม
07.30– 08.30 น.   อาหารเช้า
08.30– 10.00 น.   พระอาจารย์ให้โอวาทปิดการอบรม
10.00 – 11.00น.   โยคีแสดงความรู้สึก / พิธีปิด / ลากรรมฐาน
11.00– 11.15 น.   ถ่ายรูปหมู่
11.30 น.               อาหารกลางวัน
                            เสร็จพิธี / เดินทางกลับบ้าน

(กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4 และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิค
      ใหม่ ๆ  ในการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ  มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
4. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล 8  และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
 
** รับสมัครจำนวน  80  ท่าน **

 
ระเบียบในการปฏิบัติ
 พึงปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร  ดังต่อไปนี้


1.  ตั้งใจอยู่ปฏิบัติธรรมจนจบหลักสูตร                                                 
2.  รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
3.  พึงเจริญสติ ตามกำหนดรู้สภาวธรรมทางกายและใจ อย่างจดจ่อ มั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในช่วงเวลาพักผ่อน
4.  มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ สายตา และวาจาตลอดเวลา
5.  งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรมในหลักสูตร ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงาน 
       โครงการเท่านั้น  กรณีต้องการความช่วยเหลือ ควรเขียนแทนการพูดเพื่อประคองสมาธิไว้ให้ดีที่สุด  และส่ง
       ให้กับผู้ประสานงานโครงการ  ห้ามพูดคุยหรือสอบอารมณ์กันเองในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรม   หากตักเตือนแล้ว   
       ไม่เชื่อฟัง  สมาคมจำเป็นต้องเชิญออกจากการปฏิบัติเพื่อไม่ให้รบกวนการปฏิบัติของผู้อื่น  
6.  งดการเขียนที่ไม่จำเป็น(อนุญาตให้จดธรรมบรรยายได้เพื่อกันลืม) งดการอ่าน การฟังวิทยุ เทป และงดใช้
       เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
8.  เพื่อความสำรวม ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
8.   หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
9.   อยู่ในสถานที่ที่กำหนดให้
10. งดพบผู้มาเยี่ยม นอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
11. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
12. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ
13. ปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร และของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งครัด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณี  
      พิเศษจากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
14. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติโดยไม่มีข้อ
      โต้แย้ง
 
 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ก่อน เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ  พึงทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียนที่เพิ่งเริ่ม
     การ เรียนรู้ใหม่
2.วางภารกิจทั้งหลายไว้ก่อน  อย่านำติดตัวมาให้เป็นกังวล  พึงตัดความวิตกกังวลในทุก ๆ เรื่อง
3. เมื่อมาปฏิบัติธรรมพึงลืมยศศักดิ์ ฐานะ และตำแหน่งให้หมด   ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนพึงฝึกที่จะละลดปลดวาง
     ความยึดติดในตัวตน และพึงระลึกไว้ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
4. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตรอย่างเคร่งครัด
 
การเตรียมของใช้

1.  เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอใช้ตลอดโครงการเพราะท่านจะไม่มีเวลาซักรีดเอง และไม่มีบริการรับซักรีดเสื้อผ้าให้
2. ศาลาเป็นห้องปรับอากาศ  ควรเตรียมผ้าคลุมไหล่ / เสื้อกันหนาว และถุงเท้ามาด้วย
3.  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว มาเอง
 
 การแต่งกาย
 
เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ และสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
1. สุภาพบุรุษ
    - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
     - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
2. สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว    ***สวมผ้าถุงหรือกระโปรงยาวถึงข้อเท้า ***
  ไม่ควรสวมกางเกง เพราะพระ วิปัสสนาจารย์ผู้สอนเป็นพระภิกษุ
- ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
     *สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
  • สุภาพสตรีควรห่มสไบ ระหว่างฟังพระธรรมเทศนาในศาลาและสนทนากับพระวิปัสสนาจารย์
 ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131

 
 
 
 

 
 
 
ติดต่อได้ที่เบอร์ โทร. 086-015-1451