แทนคุณผู้สร้าง ศ.2 วันที่ 26-30 ก.ย.63

.

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

แนวทางการสอน

กำหนดรู้ปัจจุบัน
1.  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  2. แสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อ “แทนคุณ” ผู้ที่มีอุปการคุณต่อศูนย์แห่งนี้ที่สละทรัพย์สร้างไว้
  3. ให้ความสำคัญแด่สมาชิกและเจ้าภาพที่ให้ความอุปถัมภ์สมาคม
2.  วัน  เดือน ปี และสถานที่ที่จัดโครงการ
  1. จัดอบรมระหว่างวันที่  28-31 พ.ค. 2562
  2. ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี (ศูนย์ 2)

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

   กำหนดการวันเปิดโครงการ

เวลา        07.00 - 10.00    น.         ลงทะเบียน / เข้าที่พัก (ตามห้องที่ท่านเป็นเจ้าภาพ)
                10.00 - 11.00   น.         ปฐมนิเทศทั่วไป
                11.00 - 12.00   น.         รับประทานอาหารกลางวัน
                12.00 - 13.00   น.         พัก / อิริยาบถย่อย
                13.00 - 14.45   น.         สมาทานศีล - สมาทานกรรมฐาน โอวาทเปิดการอบรม
                14.45 - 15.00   น.         พัก / อิริยาบถย่อย
                15.00 - 17.00   น.         ปฏิบัติธรรม เจริญสติในทุกอิริยาบถ
                17.00 - 18.00   น.         น้ำปานะ / สรีระกิจ
                18.00 - 19.00   น.         สวดมนต์ ทำวัตรเย็น (แปล)
                19.00 - 20.00   น.         ฟังธรรมบรรยาย
                20.00 - 20.15   น.         พัก / อิริยาบถย่อย
                20.15 - 21.30   น.         ปฏิบัติธรรม เจริญสติในทุกอิริยาบถ
                21.30 น.                       พักผ่อน

กำหนดการระหว่างอบรม
เวลา       
04.00 - 04.45    น.         ตื่นนอน - สรีระกิจ
04.45 - 05.30    น.         สวดมนต์ ทำวัตรเช้า (แปล)
05.30 - 06.30    น.         ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ในหอธรร
 06.30 - 07.30   น.         ทำบุญตักบาตรข้าวสวย
07.30 - 08.30    น.         รับประทานอาหารเช้า 
 08.30 - 10.00   น.         ปฏิบัติธรรม เจริญสติในทุกอิริยาบถ
10.00 - 11.00    น.         เสียงตามสาย ฟังธรรมบรรยาย
11.00 - 12.00    น.         รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 13.00    น.         พัก / อิริยาบถย่อย
13.00 - 14.00    น.         ปฏิบัติ / จงกรม มีเสียงตามสาย
14.00 - 15.00    น.         ภาวนาภาคบ่าย มีเสียงธรรมนำปฏิบัติ
15.00 - 17.00    น.         ปฏิบัติธรรม  เจริญสติในทุกอิริยาบถ
17.00 - 18.00    น.         น้ำปานะ / กิจวัตรประจำวัน / สรีระกิจ
18.00 - 19.00    น.         สวดมนต์ ทำวัตรเย็น (แปล)
19.00 - 20.00    น.         ฟังธรรมบรรยาย
 20.00 - 20.15   น.         พัก / อิริยาบถย่อย
20.15 - 21.30    น.         ปฏิบัติธรรม  เจริญสติในทุกอิริยาบถ
21.30 น.                        พักผ่อน 
 
วันสุดท้ายของโครงการ

เวลา       
04.00 - 04.45  น.         ตื่นนอน - สรีระกิจ
04.45 - 05.30  น.         สวดมนต์ ทำวัตรเช้า (แปล)
05.30 - 06.30  น.         ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ในหอธรรม
06.30 - 07.30  น.         ทำบุญตักบาตรข้าวสวย
07.30 - 08.30  น.         รับประทานอาหารเช้า ตอบแบบประเมินผล
08.30 - 11.00   น           พิธีปิดการอบรม
                                  -  แบ่งปันประสบการณ์
                                  -  ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
                                  -  อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว
                                  -  พิธีขอขมาพระรัตนตรัย ลากรรมฐาน
                                  -  โอวาทปิดการอบรม
                                 -  ถวายปัจจัยไทยธรรม
                                 -  รับพร / รับของที่ระลึก / ถ่ายภาพ / เสร็จพิ
11.00  น.                       รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131