พระปลัดสมภาร สมภาโร ศ.1 วันที่ 31ม.ค.- 4 ก.พ.64

พระปลัดสมภาร สมภาโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระปลัดสมภาร สมภาโร

แนวทางการสอน

        ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นเสมือนโอสถอันทรงสรรพคุณวิเศษที่สามารถลดอวิชชา และกิเลส
อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้ ผู้ทดลองปฏิบัติเมื่อได้พบด้วยตนเองว่าได้ทั้งปัญญาและความสุขก็เกิดศรัทธา ที่จะขยายผลแห่งการปฏิบัติให้กว้างไกลออกไปถึงบุคคลอื่นด้วย
ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงถือเอาการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจกรรมสำคัญของสมาคมตลอดมา
      ด้วยปณิธานดังกล่าวข้างต้นนี้ และเพื่อเป้นการฝึกฝนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้มีศรัทธาในการประพฤปฏิบัติ 
ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงได้นิมนต์ พระสมภาร สมภาโร เป็นประธานวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน (พอง-ยุบ) ในหลักสูตรพิเศษของสมาคม
        การสอนของท่านอาจารย์เหมาะแก่ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธา ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน  เพราะการปฏิบัติแม้จะใช้ห้องปฏิบัติธรรม
แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องเดินจงกรม นั่งสมาธิ และกำหนดอริยาบถย่อยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  และรักษาเวลาในการเดิน การนั่งแต่ละบัลลังก์ให้ลื่นไหลไปได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีวิทยากรควบคุม

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4 และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ ๆ
    ในการปฏิบัติที่วิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
3. เป็นผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว
4. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่เข็มแข็ง
5. เป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้ปฏิบัติจะต้องควบคุมเวลาในการเดินจงกรม-นั่งสมาธิแต่   
      ละบัลลังก์ ตลอดจนกำหนดอิริยาบถย่อยให้จดจ่อ อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยไม่มี  วิทยากรควบคุมดูแล
6. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล 8 ได้อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด
 
 ** รับสมัครจำนวน 200  ท่าน **

ระเบียบในการปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้


1.มีคุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติธรรมครบถ้วนถึงวันเข้าปฏิบัติ
2.เคารพและให้เกียรติโครงการ อยู่ปฏิบัติธรรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด  
    ไม่มาทีหลัง และ/หรือ กลับก่อน รักษาศีล ๘ ได้ตลอดหลักสูตร
3.งดพูดคุยกันเองกับผู้ปฏิบัติและงดใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตลอด
    ระยะเวลาของหลักสูตร ส่วนการพูดกับพระวิปัสสนาจารย์ และผู้ประสานงานสามารถพูดหรือเขียน
    ได้ในกรณีจำเป็น
4 พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างช้าๆ มั่นคง และต่อเนื่อง ทั้งในห้องปฏิบัติ ห้อง
    รับประทานอาหาร ห้องนอน ทุกๆ ขณะระหว่างการปฏิบัติ แม้ในเวลาพักผ่อน
5.มีความเพียรอย่างยิ่งยวด สำรวมกาย วาจา ใจ ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมอื่นๆ
    เคลื่อนไหวกาย ทุกอิริยาบถอย่างช้าๆและกำหนดสติตลอดเวลา
6.ห้ามก่อความเดือดร้อนหรือก่อกวนผู้อื่น ในทุกๆ กรณี อาทิเช่น เดินลากเท้าเสียงดัง  หรือ
    ไม่ทำความสะอาดร่างกายจนส่งกลิ่นตัว รบกวนผู้อื่น เป็นต้น
7.ไปสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ ตามที่ผู้ประสานงานแจ้งให้ทราบ
8.งดเว้นการอ่าน การเขียน การรับฟังอุปกรณ์เสียง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค ข้อมูลสื่อสาร เรื่องราว
    ทางโลกใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์อนุญาต
9.หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาพระวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานเท่านั้น
10.งดพบผู้มาเยี่ยม งดบุหรี่ยาเส้น และสิ่งเสพติดทุกชนิด
11.สำรวมกาย รับประทานอย่างสำรวม สุภาพ ไม่ใช้ช้อนส้อมเสียงดัง ไม่ยืนดื่มน้ำหรือรับประทาน
     อาหาร ไม่นั่งไขว่ห้าง ไม่ทอดสายตาหรือสบสายตากับผู้อื่น อยู่ในสถานที่ๆ กำหนดให้ไม่ออกนอก   
     บริเวณอาคาร
12.ไม่เก็บสะสมอาหารไว้ในห้องพัก เพราะมดแมลงอาจจะมารบกวน
13.ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งของหลักสูตรได้ ผู้ประสานงาน
      มีสิทธิเชิญให้ออกจากการปฏิบัติได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
14.ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องขออนุญาต
      พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ประสานงานก่อน 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้
    เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ
2. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่อง
3. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้าน
4. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  
การเตรียมของใช้
1.  เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอใช้ตลอดโครงการ เพราะท่านจะไม่มีเวลาซักรีดเอง และไม่มีบริการรับซักรีดเสื้อผ้าให้
2.  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว มาเอง
 
การแต่งกาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
. สุภาพบุรุษ
    - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
    - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
2. สุภาพสตรี
   - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว   **ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า  ห่มสไบ**  (นำมาเอง)
     เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ  (ใส่ระหว่างฟังธรรมและสอบอารมณ์)
  - ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง 

*สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
·       สุภาพสตรีควรสวมชุดขาว ผ้าถุงและห่มสไบ ระหว่างเข้าฟังพระธรรมเทศนาและเข้าสอบอารมณ์
 

 ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131