รักษาใจผู้ป่วย พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน) ศ.1 วันที่ 5-7 มิ.ย.64

พระครูบวรวีรวงศ์(ครรชิต อกิญฺจโน)

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺโน )

แนวทางการสอน

    เนื่องจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ว่าเป็นเสมือนโอสถอันทรงสรรพคุณวิเศษ สามารถลดอวิชชาและกิเลส อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้ 
เมื่อผู้ใดได้ทดลองปฏิบัติจนประจักษ์ด้วยตนเองว่าเกิดทั้งปัญญาและความสุข ก็มีศรัทธาประสงค์ที่จะขยายผลของการปฏิบัติให้กว้างไกลไปยังบุคคลอื่นอีกด้วย 
       ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงถือเอาการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจกรรมสำคัญของสมาคมเสมอมา
       พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เป็นวิปัสสนาจารย์ผู้มุ่งมั่นในการนำสติปัฏฐาน ๔ มาประยุกต์ในการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยมาเป็นเวลานาน
จนเกิดเป็นโครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ โรงพยาบาล ชุมชน ในการเยียวยาดูแลจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย (I SEE U – Mindfulness Palliative Care)
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจและสามารถนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาจิตใจตนเองและผู้อื่น
ทางยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีหลักสูตรรักษาใจผู้ป่วยขึ้น โดยพระอาจารย์ครรชิต และคณะวิทยากรได้ให้ความเมตตาแก่ยุวพุทธิกสมาคมเสมอมา
โดยวิทยากรในหลักสูตรรักษาใจผู้ป่วย ประกอบด้วย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน, คุณเกื้อจิตร แขรัมย์ และกระบวนกรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม I SEE U (นำโดยคุณอรุณชัย นิติสุพรรัตน์)  

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ รักษาใจผู้ป่วย

วันที่ 1 ของการอบรม
09.00-10.00     ปฐมนิเทศ และสมาทานกรรมฐานกับวิปัสสนาจารย์
10.00-10.30     แนะนำตัว และ วิถีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
10.30-10.45     กิจกรรมเตรียมความพร้อมกาย – ใจ
10.45-12.00     อยู่อย่างไรให้สบาย ตายอย่างไรให้สงบ
12.00-13.00     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30     ผ่อนพักตระหนักรู้ดูกาย – ใจ
13.30-15.00     สติปัฏฐาน 4  วิถีแห่งความรู้สึกตัวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน
15.00-15.15     พัก
15.15-16.30     สื่อสารด้วยใจ 1
16.30-18.00     รับประทานอาหารเย็น/ น้ำปานะ             
18.00-18.45     ทำวัตรเย็น
18.45-21.00     วิถีแห่งบัวบาน  บทเรียนสุดท้ายของชีวิต แยกกาย-จิต ก้าวข้ามทุกขเวทนาในผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 
 
วันที่ 2 ของการอบรม
05.30-06.15     ทำวัตรเช้า
06.15-07.00     กายบริหารยามเช้า หรือเดินจงกรมรับอรุณ
07.00-08.30     รับประทานอาหารเช้า
08.30-10.00     สติปัฏฐาน 4 
10.00-10.15     พัก
10.15-12.00     สื่อสารด้วยใจ 2
12.00-13.00     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30     ผ่อนพักตระหนักรู้ดูกาย – ใจ
13.30-14.15     สัมผัสบำบัด
14.15-14.30     พัก
14.30-16.30     สุข-รัก-เข้าใจ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต
16.30-18.00     รับประทานอาหารเย็น/ น้ำปานะ
18.00-18.45     ทำวัตรเย็น
18.45-21.30     บทเรียนแห่งการจากพราก
 
วันที่ 3 ของการอบรม
05.30-06.15   ทำวัตรเช้า
06.15-07.00    กายบริหารยามเช้า หรือเดินจงกรมรับอรุณ
07.00-08.30    รับประทานอาหารเช้า
08.30-10.30    การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในภาวะใกล้ตาย สู่การประคับประคองอาการระยะสุดท้าย
10.30-12.00    การฟังด้วยใจ
12.00-13.00    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00    ฝึกทักษะการเยี่ยมผู้ป่วยผ่านบทบาทสมมุติ ถอดองค์ความรู้ เข้าใจความจริงของชีวิต
14.00-14.30   พิธีปิด และถ่ายภาพร่วมกัน/ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ       **เวลาและกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับและเวลาได้ ตามที่วิปัสสนาจารย์และ
                   วิทยากรเห็นเหมาะสมต่อการเรียนรู้**

คุณสมบัติผู้สมัคร

      1. สาธุชนทั่วไป อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป (หรือตามที่วิปัสสนาจารย์ และประธานโครงการอนุมัติ)
      2. เคยปฏิบัติกับหลักสูตรของพระอธิการครรชิต มาก่อน หรือไม่ก็ได้
      3. เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 มาก่อนหรือไม่ก็ได้
      4.เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติป้ฏฐาน4 และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ๆ
         ที่พระวิปัสสนาจารย์และคณะวิทยากรจะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
      5. มีสุขกายและใจแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสสรคในการปัฏิบัติ สมารถดูแลตนเองได้
      6.สามารถเข้าปฏิบัติในหลักสูตรได้ตรงเวลาตั้งแต่วันแรก และอยู่ครบตลอด 3 วัน 2คืน จนจบหลักสูตร
      7.สามารถรักษา ศีล 5  (ในหลักสูตรจะเป็นการรักษาศีล5 ) และปฏิบัติตามระเบียบของยุวพุทธิกสมาคมได้
 
               รับสมัครจำนวน 80 ท่าน

ระเบียบในการปฏิบัติ
พึงปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร  ดังต่อไปนี้

 1. ตั้งใจเข้าปฏิบัติธรรมและเรียนรู้จนจบหลักสูตร(หากมีข้อขัดข้องใด ขอให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือประธานโครงการ) 
 2. รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด
 3. พึงเจริญสติ รู้สภาวธรรมทางกายและใจ อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงเวลาพักผ่อน
 4. อยู่ในสถานที่ที่กำหนดให้  ไม่ออกนอกบริเวณ/สถานที่ที่กำหนดให้
 5. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
 6. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
 7. หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์ ผู้ประสานงาน หรือประธานโครงการเท่านั้น
 8. งดพบผู้มาเยี่ยม นอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
 9. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ
 10. ปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร และของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งครัด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากวิปัสสนาจารย์  ผู้ประสานงาน หรือประธานโครงการเท่านั้น
 11. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

 1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ก่อน เพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้และรับประสบการณ์ใหม่ ๆ  พึงทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียนที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้ใหม่
 2. สะสางภารกิจต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าปฏิบัติ  ไม่นำติดตัวมาให้เป็นกังวล  รู้และละความวิตกกังวลต่าง ๆ
 3. เมื่อมาปฏิบัติธรรมพึงละยศศักดิ์ ฐานะ และตำแหน่งให้หมด ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนพึงฝึกที่จะละลดปลดวางความยึดติดในตัวตน และพึงระลึกไว้ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
 4. ในหลักสูตรจะมีการให้พูดสะท้อนการเรียนรู้ ขอให้ฝึกการฟัง และเคารพความเห็นทีแตกต่าง เนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน ลดละการตัดสิน
 5. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตรอย่างเคร่งครัด
การเตรียมของใช้
       1.  เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอใช้ตลอดโครงการ เพราะท่านจะไม่มีเวลาซักรีดเอง และไม่มีบริการรับซักรีดเสื้อผ้าให้
       2.  ศาลาเป็นห้องปรับอากาศ ควรเตรียมผ้าคลุมไหล่ / เสื้อกันหนาว และถุงเท้าสีขาวมาด้วย
       3.  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว มาเอง
 
การแต่งกาย
เนื่องจากในหลักสูตรเป็นการปฏิบัติที่ประยุกต์การสติปัฏฐาน  4 ร่วมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มีจึงควรแต่งกายดังนี้เพื่อให้เคลื่อนไหวได้สะดวก เหมาะสมต่อการเรียนรู้
      1. สุภาพบุรุษ
 • สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาวสีขาว
 • ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
      2. สุภาพสตรี
 • สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว กางเกงขายาวสีขาวเหมาะสมต่อการเคลื่อนไหว ลุก นั่ง ทำกิจกรรม
 • ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง หรือเสื้อคอกว้าง
   *สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
 
ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยุวพุทธิกสมาคมฯ  
ขอเรียนเชิญทุกท่าน ผู้เข้าปฏิบัติธรรมและผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา


ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02455-2525 โทรสาร 02-413-3131