ภาวนาวันเพ็ญ (พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ) ศ.1 วันที่ 29-31ต.ค.63 ยกเลิก

พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ
 

แนวทางการสอน

      ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และซาบซึ้งในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เห็นควรที่เราชาวไทยชาวพุทธจะได้ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลอดถึงหลักแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เพื่อให้สมาชิกและสาธุชนได้สัมผัสศึกษา และน้อมนำมาปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
      สมาคมจึงกำหนดจัดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรภาวนาวันเพ็ญ  โดยได้กราบนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนวิปัสสนากรรมฐาน
เพื่อสาธุชนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกหัดปฏิบัติและฟังธรรมบรรยาย  นอกจากนี้สมาคมได้เชิญวิทยากรผู้มีความสามารถในการจัดทำกระทงมาให้ความรู้ 
      โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ลงมือภาวนาไปพร้อมกับการทำกระทง และลอยกระทงด้วยสติร่วมกันในวันเพ็ญนี้ด้วย

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

กำหนดการวันเปิดการอบรม

07.30 - 09.30 น.       ลงทะเบียนเข้าที่พัก
09.30 - 10.00 น.       ปฐมนิเทศทั่วไป (กรุณาไปให้ทันปฐมนิเทศ)
10.00 - 11.00 น.       พระวิปัสสนาจารย์ แนะนำการปฏิบัติ
11.00 - 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.       สมาทานศีล 8สมาทานวิปัสสนากรรมฐาน และเริ่มปฏิบัติ
16.00 - 16.30 น.       น้ำปานะ
16.30 - 17.30 น.       กิจกรรม ทำกระทงภาวนา
17.30 - 18.30 น.       สรีระกิจ / ปฏิบัติตามอัธยาศัย
18.30 –21.00 น.       สวดมนต์ทำวัตรเย็น ภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล
                                กิจกรรมกรรมภาวนาวันเพ็ญ พร้อมลอยกระทง ณ สระน้ำหน้าองค์พระพุทธวิสุทธิเทพ
                                ฟังธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์ - ปฏิบัติ
21.30 น.                   พัก / เจริญสติจนกระทั่งหลับไป
 
กำหนดการประจำวัน
04.00 - 04.30 น.       ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
04.30 - 05.00 น.       สวดมนต์ทำวัตรเช้า ภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล
05.00 - 06.00 น.       ฟังธรรมบรรยาย
06.00 - 07.00 น.       ปฏิบัติ เดินจงกรม รับอรุณ                  
07.00 - 08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 11.00 น.       ปฏิบัติ / เดินจงกรม - นั่งสมาธิ
11.00 - 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น.       พักการปฏิบัติ ไม่พูดไม่คุยกัน มีฉันทะก็ปฏิบัติได้ตามอัธยาศัย
13.00 - 16.00 น.       ปฏิบัติ / เดินจงกรม - นั่งสมาธิ
16.00 - 18.00 น.       น้ำปานะ / ทำกิจวัตรประจำวัน / สรีระกิจ / ปฏิบัติตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น.       สวดมนต์ทำวัตรเย็น ภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล
19.00 - 21.00 น.       ฟังธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์ - ปฏิบัติ
21.00 น.                   พัก /เจริญสติจนกระทั่งหลับไป
 
กำหนดการวันปิดการอบรม

04.00 - 04.30 น.       ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
04.30 - 05.00 น.       สวดมนต์ทำวัตรเช้า ภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล
05.00 - 06.00 น.       ฟังธรรมบรรยาย
06.00 - 07.00 น.       ปฏิบัติ เดินจงกรม รับอรุณ                  
07.00 - 08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 11.00 น.       ประเมินผล ไขปัญหาธรรมและให้โอวาท
                                ขอขมาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 
                                ถวายปัจจัยไทยธรรม รับพร ถ่ายภาพหมู่
11.00 น.                   เสร็จพิธี / เดินทางกลับบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. สามารถรักษาศีล 8 และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
3.มีศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำให้
4.อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
5.สามารถปฏิบัติตามเวลาที่พระวิปัสสนาจารย์กำหนดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หลบเลี่ยงออกจาก
    การปฏิบัติ ขณะที่ยังไม่ถึงเวลาพัก
6. สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
 
จำนวนผู้เข้าอบรม         รับสมัคร จำนวน 250  ท่าน

ค่าใช้จ่าย
          การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา
 

ระเบียบปฏิบัติ
งดเว้นจากการพูดคุยสนทนา มีปัญหาข้อข้องใจอันใดให้เรียนถามพระวิปัสสนาจารย์ หรือสอบถามผู้ประสานงานโครงการ
  1. สำรวมสายตารักษาใจ อยู่ในอาการสงบ 
  2. เข้าไปรายงานผลการปฏิบัติ (ส่งอารมณ์) ตามเวลาที่พระวิปัสสนาจารย์กำหนดให้  ห้ามส่งสอบอารมณ์กันเอง
  3. งดเขียน อ่าน ฟังวิทยุเทป ติดต่อด้วยเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
  4. เกิดอาการไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
  5. ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดไว้
  6. งดพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์
  7. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำให้ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ทางโครงการกำหนดทางสมาคมมีสิทธิเชิญออกจากการปฏิบัติ

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

     1.วางภารกิจการงานทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความวิตกกังวลทุกอย่างออกไป
     2.วางยศศักดิ์  ฐานะ ตำแหน่งหน้าที่ไว้ไม่นำมาด้วย
     3.วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ ทำตนเป็นคนว่าง่าย ประหนึ่งนักเรียนที่เริ่มเรียนเขียนอ่าน
     4.รู้ว่าต้องทำตามระเบียบปฏิบัติ และต้องตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

การเตรียมของใช้

     1.เตรียมเสื้อผ้าชุดขาว  ให้พอใช้ตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการ
     2.เตรียมของใช้เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว
     3.เตรียมเสื้อกันหนาว  ฤดูฝน อากาศหนาวเย็น

การแต่งกาย

เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสถานที่ ผู้ปฏิบัติควรแต่งกายดังนี้

1. สุภาพบุรุษ
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว กางเกงขายาว
- ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
2. สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว สวมผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า และห่มสไบ (ระหว่างเข้าฟังธรรมและ
สอบอารมณ์)
- ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
- ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้น ,ขาสามส่วน
* สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อและกางเกงขาสั้น
หมายเหตุ  ห้องพักและห้องปฏิบัติธรรมเป็นห้องรวม ควรแต่งกายให้สุภาพหรือเหมาะสมไม่สวมใส่กางเกงขาสั้น