วิปัสสนากรรมฐาน พระคเชนทร์ สุนทโร ศ.3 วันที่ 29 มี.ค. 2 เม.ย.63 (ยกเลิก)

พระคเชนทร์ สุนทโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระคเชนทร์ สุนทโร

     ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื้่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้
สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป 
     การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน 4
อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต่อไป
     
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
วัตถุประสงค์

    
1.สร้างศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
2.ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน
3.สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณชีวิต

แนวทางการสอน

  การสอนจะอาศัยสติปัฏฐาน 4 เป็นหลัก ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย
พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา ผู้เข้าอบรมจะได้การเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้น
และได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๓ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ชุมพร
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

     วันที่หนึ่งของการปฏิบัติ
08.30 – 09.30 น.        ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น.        แนะนำสมาคม / แนะนำวิทยากร
10.00 – 11.30 น.        พิธีสมาทานศีล / สมาทานกรรมฐาน
11.30 – 13.00 น.        อาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น         ธรรมบรรยาย
15.30 – 15.45 น.        พัก
15.45 – 16.30 น.        ไขข้อข้องใจ
16.30 – 18.00 น.        น้ำปานะ / สรีระกิจ
18.00 – 19.30 น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็น เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
19.30 – 21.30 น.        ธรรมบรรยาย
21.30 น.                    พักผ่อน

กำหนดการประจำวัน

04.30 – 05.00  น.       ตื่นนอน / สรีระกิจ
05.00 – 06.00 น.        บริหารกาย/ บริหารจิต
06.00 – 07.30  น.       สวดมนต์ทำวัตรเช้า / บรรยายธรรม
07.30 – 08.30  น.       อาหารเช้า
08.30 – 09.30 น.        เดินจงกรม– นั่งสมาธิ
09.30 – 11.30 น.        ธรรมบรรยาย
11.30 – 13.00 น.        อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.        ไขข้อข้องใจ
14.30 – 15.00 น.        พัก
15.00 – 16.30 น.        เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
16.30 – 18.00 น.        น้ำปานะ / สรีระกิจ
18.00 – 19.30 น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็น เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
19.30 – 21.30 น.        ธรรมบรรยาย
21.30 น.                    พักผ่อน

วันปิดโครงการ

04.30 – 05.00 น.         ตื่นนอน / สรีระกิจ
05.00 – 06.00 น.         บริหารกาย / บริหารจิต
06.00 –  07.00 น.        สวดมนต์ทำวัตรเช้า / ธรรมบรรยาย
07.00 – 08.00 น.         อาหารเช้า
08.00 – 10.00 น.         ธรรมบรรยาย
10.00 – 11.30 น.         เดินจงกรม / นั่งสมาธิ (สรุป)
11.30 – 12.30 น.         อาหารกลางวัน
12.30 – 14.30 น.         ตอบคำถาม
14.30 – 15.00 น.         กรอกแบบประเมินผล
                                    แสดงความรู้สึก /  สรุปการอบรม  
15.00 – 15.30 น.         ปิดการอบรม              

 ***กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม***
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                2.  สามารถรักษาศีล  8  และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
                3.  มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม  ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำ
                4.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดโครงการ
                5.  ต้องอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
 
ระเบียบปฏิบัติ
                1.  งดเว้นจากการพูดคุยสนทนา  หากมีปัญหาข้อข้องใจใด  ๆ  ให้เรียนถามวิปัสสนาจารย์  หรือสอบถาม ผู้ประสานงานโครงการ
                2.  สำรวมสายตารักษาใจ  อยู่ในอาการสงบเสมอ
                3.  งดเขียน  อ่าน  ฟังวิทยุ  เทป  และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
                4.  หากเกิดอาการไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
                5.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร  และสถานที่ที่กำหนดไว้ตลอดการอบรม
                6.  งดการพบผู้มาเยี่ยม  โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงาน
                7.  ต้องเข้าไปส่งอารมณ์หรือรายงานผลการปฏิบัติตามเวลาที่วิปัสสนาจารย์กำหนดให้  ห้ามส่งอารมณ์
                     กับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเองเป็นอันขาด
                8.  ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำให้  หรือตามระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆ  ที่ทางโครงการกำหนดขึ้น  สมาคมอาจต้องเชิญท่านออกจากการปฏิบัติ
 
 
 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

    1.  ชุดขาว/เสื้อผ้า ชุดนอน ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ให้พอใช้ตลอดโครงการโดยไม่มีการซักรีด ห้องปฏิบัติเป็นห้องปรับอากาศควรเตรียมเสื้อกันหนาวและถุงเท้าไปด้วย
การแต่งกาย  เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  และสถานที่  ผู้ปฏิบัติควรแต่งกาย  ดังนี้
      1.1  สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  กางเกงขายาว  ไม่สวมกางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน
      1.2  สุภาพสตรี  สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า  และห่มสไบ  ไม่สวมเสื้อรัดรูป  เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง หรือเสื้อคอกว้าง
  (สามารถสวมกางเกงขายาวไม่รัดรูป  ในเวลาที่ไม่ได้เข้าฟังธรรม)
      1.3 ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  ไม่พึงสวมชุดนอนสีฉูดฉาด  มีลวดลาย  หรือมีตัวหนังสือบนเสื้อออกมานอกห้องพัก
 
ค่าใช้จ่าย
            การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรพิเศษนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ทางยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา
 

ระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรมของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี 2563
 
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนจนถึงวันเข้าร่วมโครงการ
 
2. อยู่ปฏิบัติธรรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด ไม่มาทีหลัง และกลับก่อน ไม่ออกนอกบริเวณที่กำหนด
 
3. เจริญสติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในห้องปฏิบัติธรรม ห้องอาหาร ห้องพัก และสถานที่จัดโครงการ
 
4. สำรวมกาย วาจา ใจ มีกิริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย เช่น รับประทานอาหารอย่างสำรวม ไม่ใช้ช้อนส้อมเสียงดัง ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่นั่งไขว่ห้าง ไม่ทอดสายตาหรือสบสายตากับผู้อื่น และไม่เก็บสะสมอาหารไว้ในห้องพัก
 
5. ปฏิบัติตนตามที่หลักสูตรกำหนด
 
6. งดพูดคุยกันเอง งดใช้โทรศัพท์มือถือ/เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดโดย สามารถพูดกับพระวิปัสสนาจารย์ วิทยากร ประธานโครงการ และ ผู้ประสานงานโครงการเมื่อจำเป็น
 
7. งดเว้นการอ่าน การเขียน รับฟังอุปกรณ์เสียง งดรับข้อมูล เรื่องราวทางโลก
 
8. ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิด บุหรี่ ยาเส้น สุรา เครื่องดองของมึนเมา และอาวุธทุกชนิดเข้ามาในสมาคมฯ
 
9. งดพบผู้มาเยี่ยมตลอดระยะเวลาโครงการ หากมีเหตุจำเป็น ต้องได้รับอนุญาตจากประธานโครงการหรือผู้ประสานงานโครงการ
 
10. ไม่นำสิ่งของมีค่าติดตัวมา หากสูญหายทางสมาคมฯไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 
11. ไม่ก่อความเดือดร้อน รำคาญต่อผู้อื่น เช่น เดินลากเท้าเสียงดัง พูดคุยในห้องกรรมฐาน ห้องพัก และห้องอาหาร
 
12. หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาประธานโครงการ หรือ ผู้ประสานงานโครงการ
 
13. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่งของหลักสูตร ต้องขออนุญาตประธานโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ
 
14. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ ประธานโครงการมีสิทธิ์พิจารณาให้ออกจากโครงการ
 
15. ท่านที่สมัครแล้วไม่มาร่วมโครงการโดยไม่แจ้งยกเลิก ทางสมาคมฯขอพิจารณาในการสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อๆไป