วิปัสสนากรรมฐาน พระคเชนทร์ สุนทโร ศ.3 วันที่ 14-18 ส.ค.63

พระคเชนทร์ สุนทโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระคเชนทร์ สุนทโร
 
     ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีนโยบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้ 
สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป   การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ 
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา   
    ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฎิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 
อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
 
วัตถุประสงค์
                1.  สร้างศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
                2. ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน
                3.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการสอน

   การสอนจะอาศัยสติปัฏฐาน 4  เป็นหลัก  ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ  ควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย 
พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา  ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการเจริญ         
สติปัฏฐานเบื้องต้น และได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๓ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ชุมพร
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

     วันที่หนึ่งของการปฏิบัติ
08.30 – 09.30 น.        ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น.        แนะนำสมาคม / แนะนำวิทยากร
10.00 – 11.30 น.        พิธีสมาทานศีล / สมาทานกรรมฐาน
11.30 – 13.00 น.        อาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น         ธรรมบรรยาย
15.30 – 15.45 น.        พัก
15.45 – 16.30 น.        ไขข้อข้องใจ
16.30 – 18.00 น.        น้ำปานะ / สรีระกิจ
18.00 – 19.30 น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็น เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
19.30 – 21.30 น.        ธรรมบรรยาย
21.30 น.                    พักผ่อน

กำหนดการประจำวัน

04.30 – 05.00  น.       ตื่นนอน / สรีระกิจ
05.00 – 06.00 น.        บริหารกาย/ บริหารจิต
06.00 – 07.30  น.       สวดมนต์ทำวัตรเช้า / บรรยายธรรม
07.30 – 08.30  น.       อาหารเช้า
08.30 – 09.30 น.        เดินจงกรม– นั่งสมาธิ
09.30 – 11.30 น.        ธรรมบรรยาย
11.30 – 13.00 น.        อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.        ไขข้อข้องใจ
14.30 – 15.00 น.        พัก
15.00 – 16.30 น.        เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
16.30 – 18.00 น.        น้ำปานะ / สรีระกิจ
18.00 – 19.30 น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็น เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
19.30 – 21.30 น.        ธรรมบรรยาย
21.30 น.                    พักผ่อน

วันปิดโครงการ

04.30 – 05.00 น.         ตื่นนอน / สรีระกิจ
05.00 – 06.00 น.         บริหารกาย / บริหารจิต
06.00 –  07.00 น.        สวดมนต์ทำวัตรเช้า / ธรรมบรรยาย
07.00 – 08.00 น.         อาหารเช้า
08.00 – 10.00 น.         ธรรมบรรยาย
10.00 – 11.30 น.         เดินจงกรม / นั่งสมาธิ (สรุป)
11.30 – 12.30 น.         อาหารกลางวัน
12.30 – 14.30 น.         ตอบคำถาม
14.30 – 15.00 น.         กรอกแบบประเมินผล
                                   แสดงความรู้สึก /  สรุปการอบรม  
15.00 – 15.30 น.         ปิดการอบรม              

 ***กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม***

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                2.  สามารถรักษาศีล  8  และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
                3.  มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม  ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำ
                4.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดโครงการ
                5.  ต้องอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
 
ระเบียบปฏิบัติ
                1.  งดเว้นจากการพูดคุยสนทนา  หากมีปัญหาข้อข้องใจใด  ๆ  ให้เรียนถามวิปัสสนาจารย์  หรือสอบถาม ผู้ประสานงานโครงการ
                2.  สำรวมสายตารักษาใจ  อยู่ในอาการสงบเสมอ
                3.  งดเขียน  อ่าน  ฟังวิทยุ  เทป  และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
                4.  หากเกิดอาการไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
                5.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร  และสถานที่ที่กำหนดไว้ตลอดการอบรม
                6.  งดการพบผู้มาเยี่ยม  โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงาน
                7.  ต้องเข้าไปส่งอารมณ์หรือรายงานผลการปฏิบัติตามเวลาที่วิปัสสนาจารย์กำหนดให้  ห้ามส่งอารมณ์
                     กับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเองเป็นอันขาด
                8.  ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำให้  หรือตามระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆ  ที่ทาง
                     โครงการกำหนดขึ้น  สมาคมอาจต้องเชิญท่านออกจากการปฏิบัติ
 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

                1.  วางภารกิจทั้งหมด ตัดความวิตกกังวลในเรื่องการงาน  ครอบครัว  และเรื่องอื่น  ๆ  ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง  เบาสบาย
                2.  วางยศศักดิ์  ฐานะ  ตำแหน่งหน้าที่ไว้ที่บ้าน
                3.  วางความรู้เดิมทั้งหมด  ทำตนเป็นคนว่าง่าย  ประหนึ่งนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเขียนอ่าน
                4.  ตั้งใจทำตามระเบียบ  และพากเพียรปฏิบัติจนสิ้นสุดโครงการ
 
การเตรียมของใช้
                1.  ชุดขาว/เสื้อผ้า ชุดนอน ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ให้พอใช้ตลอดโครงการโดยไม่มีการซักรีด ห้องปฏิบัติเป็นห้องปรับอากาศควรเตรียมเสื้อกันหนาวและถุงเท้าไปด้วย
การแต่งกาย  เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  และสถานที่  ผู้ปฏิบัติควรแต่งกาย  ดังนี้
      1.1  สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  กางเกงขายาว  ไม่สวมกางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน
      1.2  สุภาพสตรี  สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า  และห่มสไบ  ไม่สวมเสื้อรัดรูป  เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง หรือเสื้อคอกว้าง
  (สามารถสวมกางเกงขายาวไม่รัดรูป  ในเวลาที่ไม่ได้เข้าฟังธรรม)
      1.3 ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  ไม่พึงสวมชุดนอนสีฉูดฉาด  มีลวดลาย  หรือมีตัวหนังสือบนเสื้อออกมานอกห้องพัก

ระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรมของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี 2561
 
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนจนถึงวันเข้าร่วมโครงการ
 
2. อยู่ปฏิบัติธรรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด ไม่มาทีหลัง และกลับก่อน ไม่ออกนอกบริเวณที่กำหนด
 
3. เจริญสติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในห้องปฏิบัติธรรม ห้องอาหาร ห้องพัก และสถานที่จัดโครงการ
 
4. สำรวมกาย วาจา ใจ มีกิริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย เช่น รับประทานอาหารอย่างสำรวม ไม่ใช้ช้อนส้อมเสียงดัง ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่นั่งไขว่ห้าง ไม่ทอดสายตาหรือสบสายตากับผู้อื่น และไม่เก็บสะสมอาหารไว้ในห้องพัก
 
5. ปฏิบัติตนตามที่หลักสูตรกำหนด
 
6. งดพูดคุยกันเอง งดใช้โทรศัพท์มือถือ/เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดโดย สามารถพูดกับพระวิปัสสนาจารย์ วิทยากร ประธานโครงการ และ ผู้ประสานงานโครงการเมื่อจำเป็น
 
7. งดเว้นการอ่าน การเขียน รับฟังอุปกรณ์เสียง งดรับข้อมูล เรื่องราวทางโลก
 
8. ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิด บุหรี่ ยาเส้น สุรา เครื่องดองของมึนเมา และอาวุธทุกชนิดเข้ามาในสมาคมฯ
 
9. งดพบผู้มาเยี่ยมตลอดระยะเวลาโครงการ หากมีเหตุจำเป็น ต้องได้รับอนุญาตจากประธานโครงการหรือผู้ประสานงานโครงการ
 
10. ไม่นำสิ่งของมีค่าติดตัวมา หากสูญหายทางสมาคมฯไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 
11. ไม่ก่อความเดือดร้อน รำคาญต่อผู้อื่น เช่น เดินลากเท้าเสียงดัง พูดคุยในห้องกรรมฐาน ห้องพัก และห้องอาหาร
 
12. หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาประธานโครงการ หรือ ผู้ประสานงานโครงการ
 
13. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่งของหลักสูตร ต้องขออนุญาตประธานโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ
 
14. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ ประธานโครงการมีสิทธิ์พิจารณาให้ออกจากโครงการ
 
15. ท่านที่สมัครแล้วไม่มาร่วมโครงการโดยไม่แจ้งยกเลิก ทางสมาคมฯขอพิจารณาในการสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อๆไป
 
  ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131