จิตตภาวนา (พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร ) ศ.2 วันที่ 15-17 ม.ค.64

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

แนวทางการสอน

กำหนดรู้ปัจจุบัน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ