วิปัสสนาสู่การพ้นทุกข์ (พระพงษ์พันธ์ ฉันทกโร) ศ.1วันที่ 18-20 พ.ค.64

พระพงษ์พันธ์ ฉันทกโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระพงษ์พันธ์ ฉันทกโร

แนวทางการสอน

         ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีนโยบายให้การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเยาวชนและสาธุชนได้มีความรู้  สามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้น  การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
        ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 (อานาปานสติ) 
ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต่อไป  

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระเบียบในการปฏิบัติ
1.  รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
2.  พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ตลอดเวลา
3.  เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
4.  สอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนด
 5.  งดเว้นการพูดคุยกันเอง  สามารถพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการถ้าจำเป็น หากเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง สมาคมมีสิทธิเชิญออกจากการปฏิบัติ
6.  งดเว้นการเขียน การอ่าน การฟังวิทยุเทป การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
7.  งดพูดคุย หรือสอบอารมณ์กันเอง
8.  หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
9.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดให้
10. งดพบผู้มาเยี่ยม นอกจากได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์
11. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
12. ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
13. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ จะมารบกวน
14. กรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้เขียนแทนคำพูด และส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ
15. ปฏิบัติตามระเบียบของการปฏิบัติ และระเบียบของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งครัด  ยกเว้นกรณีที่ ได้รับความเห็นชอบจากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
16. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
17. สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

การเตรียมตัว เตรียมใจ
1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้   เพื่อรับ
     ประสบการณ์ใหม่ ๆ
2. วางภารกิจทั้งหลาย ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่อง
3. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้าน
4. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 
ารเตรียมของใช้
1.  เตรียมเสื้อผ้า,เสื้อกันหนาว,ถุงเท้า ให้พอใช้ตลอดเวลาที่กำหนดในโครงการ โดยไม่ต้องซัก
2.  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว 
 
การแต่งกาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
 
1. สุภาพบุรุษ
    - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
    - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
 
 2. สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว     ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า ห่มสไบ
     - ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
     - สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
     - สุภาพสตรีควรสวมชุดชาว ผ้าถุงและห่มสไบ เวลาฟังธรรมและสอบอารมณ์
                           
      วิธีการรับสมัคร
1. สมัครออนไลน์ www.ybat.org
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร จาก www.ybat.org  
    กรอกใบสมัครให้ละเอียดและชัดเจน ส่งไปที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
    ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองที่สมาคม
3. สมาคมจะพิจารณาใบสมัครของท่าน  และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 7 วัน
4. ผู้สมัครยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ก่อนวันเปิดหลักสูตรอย่างน้อย 7 วัน
  หากท่านไม่ส่งตามกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131