พระประเสริฐ ฐานังกโร "ดับตัวตนค้นธรรม" ศ.2 วันที่ 9-16 พ.ค.64

พระประเสริฐ ฐานังกโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระประเสริฐ ฐานังกโร

แนวทางการสอน

  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโนบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้
สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป  การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4
อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นต่อ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
วัตถุประสงค์
            1.สร้างศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
            2.ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน
            3.สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวการสอน
     การสอนจะอาศัยสติปัฏฐาน 4 เป็นหลัก ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ ควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย
พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับการเจริญสติและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้น
และได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4 และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติที่วิปัสสจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
3.เป็นผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว
4.เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
5.สามารถรักษาศีล 8 ได้อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด

ระเบียบปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


1.สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร
2.รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
3.พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในเวลาพักผ่อน
4.เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
5.งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตรการปฏิบัติ ยกเว้นพูดกับวิปัสสานจารย์หรือผู้ประสานโครงการเท่านั้น 
   หากเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง สมาคมมีสิทธิเชิญออกจากการปฏิบัติ
6.งดเว้นการเขียนอ่าน การฟังวิทยุเทป งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
7.งดพูดคุย หรือสอบอารมณ์กันเอง
8.หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสนาโครการเท่านั้น
9.ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดให้
10.งดพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์
11.งดสูบบุหรี่ และยาเส้น
12.ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
13.ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดไว้ในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่างๆ มารบกวน
14.กรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้เขียนโน๊ตแทนคำพูด และส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ
15.ปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ และระเบียบของศูนยืวิปัสสนาฯ อย่างเคร่งครัด
     ยกเว้นกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
16.ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้
    เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ
2. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่อง
3. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้าน
4. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 
การเตรียมของใช้

1.  เตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดเวลาที่กำหนดในโครงการ ไม่มีการซักรีด
2. เตรียมของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว (ไม่มีจำหน่ายที่ศูนย์ 2)
3.  สมุดปากกา สำหรับบันทึกระหว่างธรรมบรรยาย
 
การแต่งกาย

เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
 
การเตรียมเสื้อผ้า

1
. สุภาพบุรุษ
    - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  กางเกงขายาว
    - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
2. สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า  ห่มสไบ   (ระหว่างเข้าหอธรรมเพื่อฟัง   พระธรรมเทศนาและเข้าสอบอารมณ์)  เพื่อสะดวกในการปฏิบัติไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน    เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
 
*สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
 

ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131

กำหนดการ เปิด-ปิด โครงการ
                - เปิดโครงการ ลงทะเบียนเวลา 07.30-09.30 น.
                - ปิดโครงการ  สิ้นสุดเวลา 11.00 น.