เจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพื้่อใจตื่นรู้ (พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ) ศ.2 วันที่ 1-5 ส.ค. 63

พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ

     ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อเยาวชน และสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้
สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ 
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
     ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นต่อ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

วัตถุประสงค์

   1.สร้างศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
   2.ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐานตามแนวทางเคลื่อนไหว 14 จังหวะของ หลวงพ่อเทียน  จิตตสุโภ
   3.สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการสอน

 การสอนจะเน้นการเจริญสติในแนวทางการเคลื่อนไหว 14 จังหวะของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
เป็นหลักมีการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ ควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย
      พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับการเจริญสติและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการเจริญสติปัฏฐาน 4 และได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน 4 และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบัติที่วิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
  3. เป็นผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว
  4. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
  5. สามารถรักษาศีล 8 ได้อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด
 
ระเบียบปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.  สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร
2.  รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
3.  พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในเวลาพักผ่อน
4.  เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
5.  งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตรการปฏิบัติ ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือ
     ผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น  หากเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง สมาคมมีสิทธิเชิญออกจากการปฏิบัติ
6.  งดเว้นการเขียน การอ่าน การฟังวิทยุเทป งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
7.  งดพูดคุย หรือสอบอารมณ์กันเอง
8.  หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
9.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดให้
10. งดพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์
11. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
12. ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
13. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ จะมารบกวน
14. กรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้เขียนแทนคำพูด และส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ
15. ปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ และระเบียบของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งคัด
      ยกเว้นกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
16. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติ
      โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ