วิปัสสนากรรมฐาน (พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์) ศ.2 วันที่ 18-22 ธ.ค.63

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

แนวทางการสอน

   ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีนโยบายในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนและสาธุชนทั่วไปได้มีความรู้ 
สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่ง  ๆ  ขึ้นไปการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
ทางสมาคมจึงได้จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4  อันจะอำนวยให้สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต่อไป 
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
วัตถุประสงค์
            1.  สร้างศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
            2. ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน
            3.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวการสอน
            การสอนจะอาศัยสติปัฏฐาน 4  เป็นหลัก  ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ  ควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย 
พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา  ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้น และได้รับสารธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติเข้ารับการอบรม  .
            1.  มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
            2.  สามารถรักษาศีล  8  และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
            3.  มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม  ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำ
            4.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดโครงการ
            5.  ต้องอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
 
ระเบียบปฏิบัติ
            1.  งดเว้นจากการพูดคุยสนทนา  หากมีปัญหาข้อข้องใจใด  ๆ  ให้เรียนถามวิปัสสนาจารย์  หรือ
                 สอบถามผู้ประสานงานโครงการ
            2.  สำรวมสายตารักษาใจ  อยู่ในอาการสงบเสมอ
            3.  งดเขียน  อ่าน  ฟังวิทยุ  เทป  และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
            4.  หากเกิดอาการไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
            5.  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร  และสถานที่ที่กำหนดไว้ตลอดการอบรม
            6.  งดการพบผู้มาเยี่ยม  โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงาน
            7.  ต้องเข้าไปส่งอารมณ์หรือรายงานผลการปฏิบัติตามเวลาที่วิปัสสนาจารย์กำหนดให้  ห้ามส่ง
                 อารมณ์กับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเองเป็นอันขาด
            8.  ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์แนะนำให้  หรือตามระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆ  ที่ทาง
                 โครงการกำหนดขึ้น  สมาคมอาจต้องเชิญท่านออกจากการปฏิบัติ

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

 1.  ปล่อยภารกิจการงานทั้งหมด  ตลอดจนตัดความวิตกกังวลในเรื่องการงาน  ครอบครัว  และ 
      เรื่องอื่น  ๆ  ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง  เบาสบาย
 2.  วางยศศักดิ์  ฐานะ  ตำแหน่งหน้าที่ไว้ที่บ้าน  ไม่นำมาด้วย
 3.  วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ก่อน  ทำตนเป็นคนว่าง่าย  ประหนึ่งนักเรียนเขียนอ่าน
 4.  ตั้งใจว่าจะทำตามระเบียบปฏิบัติ  และจะพากเพียรปฏิบัติจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
 
การเตรียมของใช้
1.  เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอใช้ตลอดโครงการ เพราะท่านจะไม่มีเวลาซักรีดเอง และไม่มีบริการรับซักรีดเสื้อผ้าให้
2. ศาลาเป็นห้องปรับอากาศ  ควรเตรียมผ้าคลุมไหล่ / เสื้อกันหนาว และถุงเท้ามาด้วย
3.  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว มาเอง
 
การแต่งกาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ และสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
 
1. สุภาพบุรุษ
     - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
     - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
2. สุภาพสตรี
     - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว    ***สวมผ้าถุงหรือกระโปรงยาวถึงข้อเท้า ***
      ไม่ควรสวมกางเกง เพราะพระ วิปัสสนาจารย์ผู้สอนเป็นพระภิกษุ
    - ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
     *สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
  • สุภาพสตรีควรห่มสไบ ระหว่างฟังพระธรรมเทศนาในศาลาและเข้าส่งอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์
 
กำหนดการ เปิด-ปิด โครงการ
    - เปิดโครงการ    ลงทะเบียนเวลา 07.00-10.00 น.
    - ปิดโครงการ     สิ้นสุดเวลา 15.00 น.
  
 
 ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131