วิปัสสนาภาวนา (พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ) ศ.6 บ้านจันรม วันที่ 12-14 มิ.ย.63

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ