วิปัสสนากรรมฐาน พระมหาวรพรต กิตติวโร ศ.4 วันที่ 14-16 พ.ค.64

พระมหาวรพรต กิตติวโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระมหาวรพรต กิตติวโร

แนวทางการสอน

        ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ซึ่งสามารถยังบุคคลให้ลด ละ เลิก บาปอกุศลทั้งหลาย บังเกิดผลคือความสงบสุขได้อย่างแท้จริง 
เมื่อผู้ปฏิบัติประจักษ์ผลด้วยตนเอง  ก็พร้อมจะรินรสพระธรรมไปให้แก่ผู้อื่น ให้มีชีวิตที่สุขสงบร่มเย็นในพระพุทธศาสนาต่อไป
        ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้อาราธนา พระมหาวรพรต กิตฺติวโร  มาเป็นวิปัสสนาจารย์ โดยรูปแบบการสอนตามหลักสติปัฏฐาน 4 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการสอนให้รู้จักวิธีการเดินจงกรม นั่งสมาธิ และเดินจิต ตามแนวอานาปานสติ 16 ขั้นเป็นหลัก 
รวมทั้งการฝึกสติทั้งอิริยาบทใหญ่ และอิริยาบถย่อยควบคู่กันไป พร้อมกับรับฟังธรรมบรรยายที่เกื้อกูลกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในขณะเดียวกัน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๔ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ อยุธยา
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีอายุ 18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. สามารถรักษาศีล  8 และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
3. มีศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน   ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำให้
4. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์  อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม
5.สามารถปฏิบัติตามเวลาที่พระวิปัสสนาจารย์กำหนดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หลบเลี่ยงออกจากการปฏิบัติ  
   ขณะที่ยังไม่ถึงเวลาพัก
6.สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ

ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131


ระเบียบปฏิบัติ

ผู้เข้ารับการอบรมพึงปฏิบัติตามวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำ และตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของสมาคม หากไม่สามารถทำได้ ทางสมาคมขอใช้สิทธิเชิญออกจากการปฏิบัติ
1. งดเว้นการพูดคุยสนทนา
2. สำรวมสายตารักษาใจ อยู่ในอาการสงบ 
3. ห้ามเขียน อ่าน ฟังวิทยุเทป ติดต่อด้วยเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
4. เมื่อเกิดอาการไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือมีปัญหาอื่นใด ให้ปรึกษาพระวิปัสสนาจารย์หรือ 
    ผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
5.ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดไว้
6. ห้ามพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์
7. ไม่ยืนดื่มน้ำรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1.วางภารกิจการงานทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความวิตกกังวลทุกอย่างออกไป
2.วางยศศักดิ์  ฐานะ ตำแหน่งหน้าที่ไว้ไม่นำมาด้วย
3.วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ ทำตนเป็นคนว่าง่าย ประหนึ่งนักเรียนที่เริ่มเรียนเขียนอ่าน
4.ตระหนักว่าต้องทำตามระเบียบปฏิบัติ และตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

การเตรียมของใช้

     1. เสื้อผ้าชุดขาว  ให้พอใช้ตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการ
     2.ของใช้เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว
     3.เสื้อกันหนาว (ในห้องปฏิบัติเป็นห้องปรับอากาศ) ถุงเท้า

การแต่งกาย

เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสถานที่ ผู้ปฏิบัติควรแต่งกาย ด้วยเสื้อผ้าชุดขาว (ไม่มีลวดลายหรือตัวหนังสือ)
สุภาพบุรุษ
         - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  กางเกงขายาว
         - ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
 สุภาพสตรี
   - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว    ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า ห่มสไบ
   - ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
   - ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้น,ขาสามส่วน