ปฎิจจสมุปบาท พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ศ.2 วันที่ 1-4 ธ.ค. 63

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส 

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้เคยปฏิบัติหลักสูตร “อยู่กับรู้” หรือ “สัมมาทิฏฐิ” มาแล้ว

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ