ปฏิจจสมุปบาท โดย พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ศ.2 วันที่ 7-10 ม.ค.64**ยกเลิก**

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

 พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส

แนวทางการสอน

กำหนดรู้ปัจจุบัน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ