หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ กรินชัย) ครั้งที่ 4 วันที่ 11-18 พ.ค.62

ทีมวิทยากรหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

ทีมวิทยากรหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

แนวทางการสอน

         เป็นการสอนที่เน้นการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ เพื่อพัฒนาจิตของผู้ปฏิบัติเกิดปัญญา (การเห็นความจริง)
และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคมใช้การเดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดอิริยาบถใหญ่ และย่อย
โดยใช้คำบริกรรมภาวนา พอง ยุบ และหนอ เน้นการเคลื่อนไหวที่ช้า ๆ เพื่อให้สติมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของการปฏิบัติ
          นอกจากนั้นการแสดงธรรมจะมีการบรรยายธรรม โดยพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรประจำหลักสูตร ที่ผลัดเปลี่ยนมาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ และสร้างศรัทธาในการปฏิบัติธรรม ในช่วงการปฏิบัติธรรม จะมีการสอบอารมณ์โดยพระวิปัสสนาจารย์
และวิทยากรคุณแม่สิริ กรินชัย เพื่อสำรวจ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติ 2 ครั้งต่อ 1 หลักสูตร
 
การรักษาศีล
         
ศีล 5 ตลอดหลักสูตร
 
ระยะเวลาของหลักสูตร
          หลักสูตร 7 คืน 8 วัน
         
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
          รับ 300 คน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ

ตารางกิจกรรม

วันเปิดการอบรม คุณแม่สิริ กรินชัย

08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.     ปฐมนิเทศ  แนะนำสมาคม
                               แนะนำการปฏิบัติ
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.                 พิธีเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
                              สมาทานศีล และสมาทานกรรมฐาน สัมโมทนียกถาและให้หลักการปฏิบัติ

เริ่มการฝึกปฏิบัติ

14.45 น.                ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
16.30 น.                รับประทานอาหารเย็น
17.45 น.                สวดมนต์
18.30 น.                ฟังธรรมะบรรยาย
19.30 น.                ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
21.00 น.                พักผ่อน

ระหว่างการอบรม
04.00 น.               ตื่นนอน ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
05.30 น.               สวดมนต์ ฟังธรรม
07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.               ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.               ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
16.30 น.               รับประทานอาหาร
17.45 น.               สวดมนต์เย็น
18.30 น.               ฟังธรรมะบรรยาย
19.30 น.               ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
21.00 น.               พักผ่อน

วันปิดการอบร

04.00 น.            ตื่นนอน ฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
05.30 น.            สวดมนต์  แผ่เมตตา  บังสุกุล
06.30 น.            ฟังโอวาท คุณแม่สิริ  กรินชัย ปิดการอบร
08.00 น.            รับประทานอาหารเช้า/เดินทางกลับบ้าน

*** หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ***

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ช่วยเหลือตัวเองได้
3. มีสุขภาพจิตปกติ  ไม่เป็นโรคประสาท โรคจิต ลมชัก  ลมบ้าหมู  หรือมีร่างทรง
4. ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด
5. อยู่ปฏิบัติได้ตลอดตามระยะเวลาของหลักสูตร
6. สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเคร่งครัด

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

  เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  และต่อสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
 สุภาพบุรุษ
            - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ
            - กางเกงขายาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
 สุภาพสตรี
            - สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ
            - กางเกงขายาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน กระโปรงหรือผ้าถุง ยาวครึ่งน่อง  สีขาวล้วน  ไม่มีลวดลาย ไม่บาง
            - เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ไม่ควรสวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
หมายเหตุ :           
             - สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก
             - จัดเตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดโครงการ โดยไม่มีการซักรีด ห้องปฏิบัติและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศควรเตรียมเสื้อกันหนาวและผ้าห่มไปด้วย  สมาคมมีผ้าห่มให้ท่านละ 1 ผืนเท่านั้น และของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว  ยาประจำตัว ฯลฯ

 การเตรียมใจ
            1.วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้เพื่อรับประสบการณ์
            2. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุกๆเรื่อง
            3. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้านตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระเบียบในการปฏิบัติ
            1. สามารถปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร ไม่กลับก่อนวันปิดการอบรม
            2. ไม่ขออนุญาตออกไปทำธุระใดๆ ทั้งสิ้น  ตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากร
            3. พึงเจริญสติ  กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่องแม้ในเวลาพักผ่อน
            4. เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
            5. งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
            6. งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ผู้ที่นำมาจะต้องฝากไว้กับวิทยากรลงทะเบียน
            7. งดสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด
            8. งดการพูดคุย  หรือสอบอารมณ์กันเอง
            9. หากมีความไม่สบายกาย  ไม่สบายใจ  ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
            10. ไม่ออกนอกบริเวณและสถานที่ที่กำหนดให้
            11. ไม่นำบุคคลอื่นเข้าไปในที่พัก และพบญาติโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยากร
            12. รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ช่วยประหยัดไฟฟ้า-น้ำประปา
            13. ติดป้ายชื่อที่อกด้านซ้ายตลอดเวลา เมื่อออกจากห้องพัก
ระเบียบและวิธีการรับสมัคร
           1. สมัครออนไลน์  www.ybat.org           
           2.ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.ybat.orgหรือ ขอรับระเบียบการและใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของสมาคม หรือ เขียนจดหมายขอระเบียบการและใบสมัคร  พร้อมทั้งสอดซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง แนบมาด้วย ส่งมาทางไปรษณีย์ มาที่ :
                        ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายกิจกรรม)
                    เลขที่ 4  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
            3. กรอกใบสมัครให้ละเอียดและชัดเจน สอดซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง แนบมาด้วย  ส่งไปที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ทางไปรษณีย์ หรือ นำส่งด้วยตนเองที่สมาคม
หมายเหตุ :
             - ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทางอีเมล์และทางโทรสาร
             - สมาคมจะพิจารณาในสมัครของท่านตามลำดับก่อนหลัง และจะส่งใบตอบรับถึงท่านหลังจากได้รับในสมัคร  ถ้าท่านไม่ได้ใบตอบรับกรุณาโทรศัพท์สอบถามทางสมาคม
             - กรณีสมัครแล้วและทำการตอบรับยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้ว และไม่สามารถมาเข้าปฏิบัติได้ โปรดแจ้งทางสมาคมล่วงหน้า ก่อนวันเปิดหลักสูตร 15 วัน เพื่อให้ผู้สมัครสำรองท่านอื่นได้เข้าปฏิบัติแทน
         
ค่าใช้จ่าย 
            การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรพิเศษนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ทางยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

 
vติดต่อสอบถามรายละเอียด
          โทรศัพท์ 02 455 2525 (10 คู่สาย)
ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม สร้างคน สร้างที่ใจ