คำขอบรรพชา และองค์ศีล 10 ปี 2562

.

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

 สิ่งที่ต้องท่องเพื่อเตรียมสอบข้อเขียนและใช้ในพิธีบรรพชา (คำขอบรรพชาและองค์ศีล10)
 (ต้องท่องทั้ง2 อย่าง  สอบข้อเขียนคะแนนเต็ม100, ต้องเกิน70 จึงผ่าน)
                                                                           
                                                               คำขอบรรพชา
            เอสาหังภันเต, สุจิระ, ปะรินิพพุตัมปิ, ตังภะคะวันตังสะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะ,
ละภัยยาหังภันเต, ตัสสะภะคะวะโต, ธัมมะวินะเยปัพพัชชัง
            ทุติยัมปาหังภันเต, สุจิระ, ปะรินิพพุตัมปิ, ตังภะคะวันตังสะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะ,
ละภัยยาหังภันเต, ตัสสะภะคะวะโต, ธัมมะวินะเยปัพพัชชัง
            ตติยัมปาหังภันเต, สุจิระ, ปะรินิพพุตัมปิ,ตังภะคะวันตังสะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะ,
ละภัยยาหังภันเต, ตัสสะภะคะวะโต, ธัมมะวินะเยปัพพัชชัง 
            อะหังภันเต, ปัพพัชชังยาจามิ, อิมานิกาสายานิวัตถานิคะเหตตะวา, ปัพพาเชถะมังภันเต,
อะนุกัมปังอุปาทายะ
            ทุติยัมปิอะหังภันเต, ปัพพัชชังยาจามิ, อิมานิกาสายานิวัตถานิคะเหตตะวา, ปัพพาเชถะมังภันเต,
อะนุกัมปังอุปาทายะ
            ตติยัมปิอะหังภันเต, ปัพพัชชังยาจามิ, อิมานิกาสายานิวัตถานิคะเหตตะวา, ปัพพาเชถะมังภันเต,
อะนุกัมปังอุปาทายะ
(ให้ว่าตามพระอุปัชฌาย์ทีละคำ)เกสา.. โลมา.. นะขา.. ทันตา.. ตะโจ..; ตะโจ.. ทันตา.. นะขา.. โลมา.. เกสา
นาคสามเณรอุ้มผ้าไตรเข้าไปหาพระอุปัซฌาย์เพื่อให้คล้องอังสะให้ที่คอเสร็จแล้วออกไปห่มผ้าแบบสามเณร 
กลับมาแล้วขอศีลพร้อมกันว่า
            อะหังภันเต, สะระณะสีลังยาจามิ
            ทุติยัมปิอะหังภันเต, สะระณะสีลังยาจามิ
            ตติยัมปิอะหังภันเต, สะระณะสีลังยาจามิ
พระอุปัชฌาย์ว่า“นะโม...” 3 ครั้งติดกัน ให้ว่าตาม... (เสร็จแล้วพระอุปัชฌาย์ว่ายะมะหังวะทามิตังวะเทหิ” ใหัรับว่าอามะภันเต”)
            พุทธังสะระณังคัจฉามิ...(ให้ว่าตามพระอุปัชฌาย์ไปทีละประโยค)
            ธัมมังสะระณังคัจฉามิ
            สังฆังสะระณังคัจฉามิ
              ทุติยัมปิพุทธังสะระณังคัจฉามิ
              ทุติยัมปิธัมมังสะระณังคัจฉามิ
              ทุติยัมปิสังฆังสะระณังคัจฉามิ
                 ตติยัมปิพุทธังสะระณังคัจฉามิ
                 ตติยัมปิธัมมังสะระณังคัจฉามิ
                 ตติยัมปิสังฆังสะระณังคัจฉามิ...(เมื่อจบบทนี้แล้วพระอุปัชฌาย์ว่าติสะระณะคะมะนังนิฏฐิตังให้รับว่าอามะภันเต” )
            ปาณาติปาตา... เวระมะณี...(ให้ว่าตามพระอุปัชฌาย์ไปทีละประโยคเว้นวรรคตรงเวระมะณีด้วย)
            อะทินนาทานา... เวระมะณี
            อะพรัหมะจริยา... เวระมะณี
            มุสาวาทา... เวระมะณี
            สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา... เวระมะณี
            วิกาละโภชะนา... เวระมะณี
            นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสนา... เวระมะณี
            มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา... เวระมะณี
            อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา... เวระมะณี
            ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา... เวระมะณี
            อิมานิทะสะสิกขาปะทานิสะมาทิยามิฯ (พระอุปัชฌาย์ว่า1 ครั้งสามเณรว่า3 ครั้ง)

เสร็จแล้วสามเณรกล่าวคำขอนิสัยดังนี้
            อะหังภันเตนิสสะยังยาจามิ, ทุติยัมปิอะหังภันเตนิสสะยังยาจามิ, ตติยัมปิอะหังภันเตนิสสะยัง  ยาจามิ
            อุปัชฌาโยเมภันเตโหหิ (3 ครั้ง)(พระอุปัชฌาย์ว่าโอปายิกัง” ) สามเณรว่าสาธุภันเต (พระอุปัชฌาย์ว่าปะติรูปัง” )
            สามเณรว่าสาธุภันเต (พระอุปัชฌาย์ว่าปาสาทิเกนะสัมปาเทหิ” ) 
            สามเณรว่าอัชชะตัคเคทานิเถโรมัยหังภาโรอะหัมปิเถรัสสะภาโร (3 ครั้ง)
  

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ