สนับสนุนโครงการและกิจกรรมกับยุวพุทธฯ

หนึ่งการ “ให้” ของคุณ คือ การ ร่วมนำ “ธรรมะ” เข้ามาสู่หัวใจของมนุษย์ เพื่อนำทางสู่การตื่นรู้ด้วยปัญญา
กิจกรรมทั้งหมดของสมาคมดำเนินอยู่ได้จากปัจจัยบริจาคของพุทธศาสนิกชนที่เห็นประโยชน์ของงานวิปัสสนากรรมฐาน ที่มีผลต่อจิตใจและคุณภาพชีวิต
เงินบริจาคทั้งหมดของท่านจะนำไปใช้ในการจัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานและกิจกรรมเผยแผ่ศาสนาอื่นๆ ตามเจตน์จำนงของผู้บริจาค
เจ้าภาพหลักสูตรปฏิบัติธรรม : ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมกว่า 200 ครั้ง เพียงบางส่วนหรือตลอดโครงการ
บริจาคกองทุน : สนับสนุนการเผยแผ่พระสัทธรรมทั้งปริยัติและปฏิบัติ เพื่อผู้ปฏิบัติธรรมมากกว่า 20,000 คนต่อปี
ร่วมบุญ : บริจาคเพื่อกิจกรรมสืบทอดพุทธศาสนา