องค์กรภาคีเครือข่าย

        ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาโดยประสานงานร่วมกับองค์การต่างๆ
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การร่วมประชุม, ร่วมจัดกิจกรรม, และสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการประชุมและจัดกิจกรรมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ

ปัจจุบันยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นสมาชิกและให้ความร่วมมือสนับสนุนกับองค์กรธรรมะภาคีภายในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนี้


๑. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)

The World Fellowship of Buddhists
ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ อยู่ในประเทศไทย
 

๒. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.)

The World Fellowship of Buddhist Youth
 
 

๓. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

National Council on Social Welfare of Thailand
 
         


๔. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
 

๕. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Department of Religious Affairs, Ministry of Culture
 

๖. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Thai Health Promotion Foundation
         


๗. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

The Crown Property Bureau
 
 

๘. มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Buddhadasa Indapanno Archives
 
 

๙. มูลนิธิบ้านอารีย์

Banaree