จิตอาสายุวพุทธฯ


       “จิตอาสา” คือ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข พร้อมที่จะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เข้าร่วมทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น กับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้


       เราทุกคนต่างมีเวลาว่างใช้ชีวิตประจำวัน หากปันเวลานั้นมาช่วยเหลืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็ย่อมเป็นพลังที่มีคุณค่ามหาศาลในการสืบทอดพระพุทธ ศาสนาให้แผ่ขยายฝังรากลึกในจิตใจของผู้คน อันจะนำสันติสุขมาสู่สังคมไทย และร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


       ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้จิตอาสาเข้ามาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับสมาคมได้ตามความสามารถและความสนใจในวันและเวลา ที่สะดวก ในกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้ :-


                       กลุ่มงานจิตอาสายุวพุทธฯ
                           ๑. กลุ่มงานสมาชิก
                           ๒. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
                           ๓. กลุ่มงานต้อนรับ
                           ๔. กลุ่มงานสถานที่
                           ๕. กลุ่มงานกิจกรรม                       ประโยชน์ของการเป็นจิตอาสา
                           ๑. ได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตจากกิจกรรมเพื่อสังคมและพระพุทธศาสนา
                           ๒. ได้ค้นพบศักยภาพ/ ความถนัดของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนา
                           ๓. ได้รู้จักญาติธรรมในแวดวงของยุวพุทธฯ และพุทธศาสนามากขึ้น
                           ๔. มีความสุขและอิ่มเอมใจจากการทำงานเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
                           ๕. ได้มีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นติดต่อผู้ประสานงานจิตอาสา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
งานจิตอาสา               โทร : ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ ต่อ ๔๒๒๗               E-mail : hr@ybat.org
                               Facebook : จิตอาสายุวพุทธฯ