คลังวีดีทัศน์

วิปัสสนา พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร ก.ค.2558

โครงการ...วิปัสสนากรรมฐาน
วันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ.2558
โดย...พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร (วัดบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร)
ณ ห้องจวงจันทร์ สิงหเสนี อาคารสิริ กรินชัย
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วีดีทัศน์อื่น ๆ