ขอต้อนรับสู่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร โครงการต่างๆ
ของยุวพุทธฯ ได้ที่นี่
โครงการสามเณร : สร้างต้นกล้าทางธรรม
ร่วมนำธรรมะเข้าสู่หัวใจของเยาวชน อายุ 7 ปี ขึ้นไป
เพื่อสร้างคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ขอเชิญกุลบุตร อายุ 20 ปีขึ้นไป
ร่วมบวชพระกรรมฐานจำพรรษา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
สถานที่สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจพัฒนาตนขั้นอุกฤษฏ์ วิทยากร และเป็นธุดงคสถานของพระสงฆ์
เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนากรรมฐานยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ ๑)
เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานให้ผู้ประชาชนทั่วไปเข้าปฏิบัติธรรม ทุกเดือนตลอดปี