ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา
Mind and Wisdom Development Centre [MWDC]

“..บริหารองค์กรให้มีหลักธรรมาภิบาล บริหารงานให้เจริญก้าวหน้า บริหารปัญญาให้ตื่นรู้ปัจจุบัน!..”

ในยามที่โลกประสบภาวะผันผวนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทำให้ผู้บริหารองค์กรและนักธุรกิจเกิดความเครียด สังคมไทยก็รุดหน้าแต่ด้านวัตถุและจะกลายเป็นสังคมบริโภคนิยมตามไปด้วย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ดำริก่อตั้ง
“ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา” (MWDC-Mind and Wisdom Development Centre) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550


เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมนำสู่การบริหารงานแบบสากลให้กับผู้บริหารในภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งจักนำความสุขและ
ความสำเร็จทั้งต่อชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และการบริหารองค์กร ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยแข็งแรงเป็นสังคมแห่งธรรมาภิบาลที่มั่นคงและยั่งยืนได้

ศูนย์ MWDC ได้ทำหน้าที่สร้างสรรค์หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยและเหมาะสมสำหรับนักบริหาร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางธุรกิจและด้านธรรมะ มีการจัดวางหลักสูตรเป็น 4 ระดับ ตามจำนวนวันที่อบรม เพื่อรองรับผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาจิตและปัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการด้วย ได้แก่ การพัฒนาจิตขั้นพื้นฐาน /เสริมการพัฒนาภายในตน / ฝึกปฏิบัติในระดับเข้มข้น /พัฒนาตนสู่พุทธิปัญญา (อนึ่ง ทุกหลักสูตรจำเป็นต้องมีค่าลงทะเบียน เพื่อจะไม่เป็นการรบกวนเงินบริจาค จากงานส่งเสริมวิปัสสนาของยุวพุทธิกสมาคมฯ ที่ผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์ให้ใช้เพื่อเผยแผ่ธรรมและวิปัสสนาให้แก่บุคคลทั่วไป)

หากองค์กรใดมีความประสงค์จะให้ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาฯ จัดการอบรมให้ เฉพาะกลุ่มบุคลากรในองค์กรของท่าน (In-House Training)
โปรดติดต่อขอรายละเอียด กับศูนย์ฯ ได้โดยตรงทุกวันทำการที่เบอร์ 02-8050786 และ 02-455-2525 ต่อ 4230
โบรชัวร์แนะนำ MWDC ใบสมัครหลักสูตร MWDC


กดที่นี่...เพื่อดูหลักสูตรสำหรับนักบริหาร
"Everyday with Mind and Wisdom Development Centre"
บริหารองค์กรให้มีหลักธรรมาภิบาล บริหารงานให้เจริญก้าวหน้า บริหารปัญญาให้ตื่นรู้ปัจจุบัน


ขอขอบคุณองค์กรที่ไว้วางใจให้การอุปถัมภ์จัดอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม     เบอร์โทรศัพท์ 095-2894226
แฟกซ์ 02-805-0787   |   อีเมล์ mwdc@ybat.org   |   Facebook : www.facebook.com/mwdc.ybat