ข่าวสารสนับสนุนเรา ( Upcoming Highlight )

โครงการ-หลักสูตรที่ยังขาดผู้อุปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่าน ร่วมนำ “ธรรมะ” เข้ามาสู่หัวใจของมนุษย์

ยุวพุทธฯ  บ้านแห่งธรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสธรรมะได้ทุกระดับ จากเบื้องต้นถึงเข้มข้น จัดหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับวัย เวลา และเป้าหมายในชีวิต....เป็นที่ที่สามารถให้ท่านพิสูจน์ ค้นคว้า ไปในที่ถึงที่สุดแห่งธรรม และสามารถนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งยามสุข หรือแม้แต่ในยามที่ต้องเผชิญความทุกข์ทั้งมวล

สมาคมจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่สนใจทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าอบรมครั้งละประมาณ 150 – 350 คน กิจกรรมทั้งหมดดำเนินอยู่ได้ด้วยปัจจัยบริจาคของเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์ และปัจจัยบริจาคบางส่วนจากผู้เข้าอบรม

ด้วยกำลังสนับสนุนจากท่าน สมาคมสามารถดำเนินงานวิปัสสนากรรมฐาน และเผยแผ่ธรรมะได้อย่างกว้างขวาง ศรัทธาของท่านจะช่วยเปิดโอกาสให้สาธุชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงพระธรรม ชี้ทางสว่างแก่ผู้ทุกข์ร้อน ให้ได้พบกับความสุขที่ร่มเย็น ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลเมืองดีมีศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

หลักสูตรที่ยังขาดปัจจัยจากผู้อุปถัมภ์

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ 1)

1.หลักสูตร เพียงแค่รู้ (คณะสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ)
   ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
2.หลักสูตร พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่สิริ กรินชัย
   ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2560
3.หลักสูตร วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระมานพ อุปสโม
   ระหว่างวันที่  13-20 กันยายน 2560
4.หลักสูตร อริยมรรค โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
   วันที่ 15-19 กันยายน 2560
5.หลักสูตร เมตตาภาวนา โดย อ.สุเทพ โพธิสัทธา
   วันที่ 22-24 กันยายน 2560
6.หลักสูตร พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุุณแม่สิริ กรินชัย
   ระหว่างวันที่ 23 -30 กันยายน 2560
7.หลักสูตร อริยสัจภาวนา ทางลัดดับทุกข์ โดย อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ
   ระหว่าง 26-29 กันยายน 2560         

ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2)
1. หลักสูตร รักษาใจผู้ป่วย โดย พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโณ)
    ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2560
2. หลักสูตร จิตตภาวนา โดย อ.ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ
    ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560        
3.หลักสูตร วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรังสี)
    ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
 
อนึ่ง เงินบริจาคทั้งหมด   สมาคมจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ-ไฟ ค่าอาหาร ค่าซ่อมบำรุงอาคาร ค่าใช้จ่ายสำนักงานส่วนกลาง ฯลฯ 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกจิตศรัทธา
ที่เห็นความสำคัญของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและร่วมแสดงเจตน์จำนง
ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปมาล่วงหน้า ณ ที่นี้

บริจาคค่าอาหารเลี้ยง ผู้ปฏิบัติธรรม    |   ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดวิปัสสนากรรมฐาน     |    ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปัจจัย-ไทยธรรม /  ภัตตาหารพระวิปัสสนาจารย์      

 
สร้างบารมีแห่ง "การให้"ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน
ทุกปฏิบัติการ "สร้างใจ"  คือ ส่วนหนึ่งในการร่วมสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน


" ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ ๑๑๗ ของประกาศกระทรวงการคลัง
ผู้ที่บริจาคจะได้รับอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด "


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกลอยใจ คุณพรสวรรค์ 02 455 2525 ค่อ 1101 / 4210

 


ยุวพุุทธฯ สร้างคนสร้างที่ใจ
เพื่อการตื่นรู้ด้วยปัญญา