กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์"มงคล ๓๘ ประการ"
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์"มงคล ๓๘ ประการ"
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทยฯซอยเพชรเกษม ๕๔
สำรองที่นั่งได้ที่  https://goo.gl/forms/n1fkaL5H286LFFFT2
หรือโทร. ๐ ๒๔๕๕ ๒๕๒๕ (เพื่อเตรียมสถานที่และอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงาน)

"มงคล" นั่นหมายถึง เหตุแห่งความสุข 
ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้
ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ โดยนำ
มาจากบท "มงคลสูตร" ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหา
เทวดาที่ถามว่า "คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบ
ความเจริญ" โดยพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า คุณธรรม
นั้นนั่นก็คือ "มงคลชีวิต" ซึ่งก็มี ๓๘ ประการ
มาร่วมรับฟังเทศน์ "มงคล ๓๘ ประการ" เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป