ประมวลกิจกรรม ( Upcoming Highlight )

สาธยายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 9
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดกิจกรรม "สาธยายพระไตรปิฎก" ครั้งที่ 9
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง
เป็นประธานในการนำสาธยาย พร้อมกับคณะสงฆ์จากวัดจากแดง ตลอดทั้งงาน

ในการสาธยายฯ ครั้งนี้ ได้คัดเลือกหัวข้อในการสาธยายจากพระวินัยปิฎก พระสูตร
หมวดที่มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและ
สามารถนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโครงการฯ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน
เจ้าภาพอาหาร จิตอาสา เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ ที่นี่